Изпълнителната агенция по околна среда започва мащабно проучване на над 500 растителни и животински вида и 93 типа местообитания, които са предмет на докладване по Директивата за местообитанията и Директивата за птиците. Проектът е на стойност 18 122 412 лв. и се финансира със средства по ОП „Околна среда 2014-2020“, съобщиха от МОСВ.

Основните дейности ще се извършват на територията на цялата страната без морските пространства. Ще се направи анализ и проучване на 52 вида безгръбначни, 38 вида риби, 43 вида земноводни и влечуги, 312 вида птици, 20 вида бозайници, 33 вида прилепи, 30 вида висши растения и 9 вида мъхове, както и на 93 типа природни местообитания.

Въз основа на получените данни ще се планират мерки за запазване или възстановяването на благоприятното състояние на видовете и местообитанията през следващите години. Ще бъдат подготвени материали за издаване на албуми и ще се заснеме филм за целевите видове и природни местообитания.

Проектът на Изпълнителната агенция по околна среда е разработен в изпълнение на ангажиментите на България за докладване по две от основните евродирективи за опазване на природата - Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО) и Директивата за птиците (2009/147/ЕО) и цели опазване на биологичното разнообразие.

Съгласно Директивата за местообитанията държавите членки изготвят на всеки шест години доклад с информация за изпълнените консервационни мерки, както и оценка за въздействието им. Съгласно Директивата за птиците всички държави-членки на ЕС докладват за състоянието на видовете птици, които живеят в диво състояние на територията им. Първите доклади са представени от страната ни през 2013 г., а следващото докладване ще е през 2019 г. и за него ще бъдат събрани данни от реализацията на проучването. Дейностите по проекта трябва да приключат до 29 февруари 2020 г.