Липсата на енергиен етикет и информационен лист на български език са нарушенията, които Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и Комисията за защита на потребителите (КЗП) констатираха при извършени проверки в магазини за битови електрически бойлери на територията на страната.

За всяко от нарушенията на търговците ще бъдат наложени санкции в размер до 3000 лева.

Двете институции стартираха кампания за проверка на електрически бойлери и водогрейни котли по отношение на инструкцията за монтаж, експлоатация и поддръжка.

От 23 до 25 август екипите провериха 304 търговски обекта в областните градове. От 391 проверени продукта, при 299 липсват техническите параметри за енергийна ефективност в инструкцията. От всички проверени продукти - 3 са без СЕ маркировка, за което са съставени актове и са спрени от продажба. Още 2 акта са съставени за липса на инструкция на български език и за липса на наименование и адрес на производител. Глобите са на стойност от 1 000 до 5 000 лв. При останалите 82 продукта е даден срок за отстраняване на несъотвествията. Ако той не бъде спазен – следват актове и глоби.

Миналата година бойлерите бяха проверявани по отношение изискванията на две приложими наредби НСИОСЕСПИОГН и НИУЕЕО. От проверените 134 броя бойлери тогава, основните несъответствия бяха свързани с липса на текстове, изисквани по НИУЕЕО. Към несъответстващите продукти бяха предприети коригиращи действия. За установените нарушения на законодателството бяха издадени актове и наложени глоби. На основата на анализа на резултатите от миналогодишната проверка, ДАМТН предприема сегашната кампания, която е и с информационна насоченост.

„Тази година проверяваме дали в инструкцията за монтаж са упоменати оторизираните сервизи, които трябва да поставят и поддържат тези съоръжения и съответно – да поемат отговорност за тяхната изправност. Причината за фрапиращите три инцидента с избухнали бойлери през миналата година, като при единия имаше и смъртен случай, е неправилното свързване с тока, тоест, неправилен монтаж“, каза Мирослав Йотов, главен директор на Главна дирекция „Надзор на пазара“ към ДАМТН. “От 60 до 90 лева струва монтаж и демонтаж с гаранция от 5 до 10 години, като монтажът се заплаща отделно от цената на бойлера, но след това поддържането е безплатно. Търговската гаранция може да отпадне, ако бойлерът не е монтиран от правоспособни техници”, уточни още Йотов.

Обект на проверката беше и наличието на СЕ маркировка, която показва, че продуктът е изпитан и отговаря на европейските изисквания. Липсата на такава маркировка се наказва с глоба от 250 до 1000 лева за първо нарушение, а при системни - от 500 до 1000 лева. Екипите на ДАМТН и КЗП проверяваха и за наличието на информация за енергийна ефективност. Липсата на енергийни етикети се наказва с глоби от 500 до 3000 лева.

Паралелно с проверките, на клиентите и проверяваните бяха предоставени над 7 000 информационни брошури с основните правила за безопасна работа и експлоатация на електрически бойлери, изготвени с подкрепата на Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ).

Кампанията е свързана и с реализирането на проект „EEPLIANT Съответствие на продуктите с изискванията за енергийна ефективност 2014“, изцяло финансиран от Европейската комисия.