В регистъра БУЛСТАТ към Агенцията по вписванията са извършени 4777 пререгистрации на детски градини, 2206 на училища и още 133 на обслужващи звена в сферата на образованието от 1 август 2016 г. до днес, съобщиха от агенцията.

С последните изменения в Закона за предучилищно и училищно образование бе въведено изискване за промяна на наименованието на всички ясли, детски градини, училища, ученически общежития, астрономически обсерватории, планетариуми и ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца в страната, както и на Държавния логопедичен център.

Освен тази промяна част от ръководителите на учебните заведения и центрове подават заявления и за смяна на собственост, на директора или промяна в други обстоятелства. Това е причината при общ брой от 2499 детски градини в страната да са подадени 4777 заявления за вписване на нови обстоятелства. Подлежащите на пререгистрация училища са 3143, а останалите обслужващи звена в сферата на образованието – 259.

Въпреки, че срокът за пререгистрация изтече на 8 август 2016 г., регистърът БУЛСТАТ продължава да приема заявленията на учебните и детски заведения.

За улеснение на директорите на посочените институции от агенцията напомнят, че заявленията могат да бъдат подавани и по електронен път с електронен подпис. Във всички служби по регистрация в страната към Агенцията по вписванията се приемат и документи на гише. Образците и указанията за попълването им са публикувани на сайта на Министерството на образованието и науката в секция „Новини“.

Заявленията за промяна на обстоятелствата могат да се подават от представляващия/управляващия, адвокат с изрично пълномощно или упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.