Министър Ивелина Василева издаде заповеди, с  които бяха обявени две нови защитени зони – „Ахелой-Равда-Несебър“ и „Река Янтра“, съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

Заповедите вече са обнародвани в „Държавен вестник“ и са влезли в сила. В тях е посочен и териториалният обхват на двете защитени зони.

Предмет на опазването в зоната  „Ахелой-Равда-Несебър“ са постоянниморски и сухоземни природни местообитания, включително дюнни, както ивидове бозайници, земноводни, влечуги, риби и безгръбначни.

Сред ограниченията, които се въвеждат със заповедта, са промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на пасища, мери, мочурища и дюни.  По  отношение на дюните ограниченията обхващат увреждането или унищожаването им чрез разораване, разкопаване, засипване, утъпкване, паркиране.

В зоната „Река Янтра“ се опазват сухоземни и сладководни природни местообитания, както и редица видове бозайници, земноводни, влечуги, риби и безгръбначни. Сред ограниченията, които се въвеждат със заповедта, са разораване и залесяване на поляни и други естествени открити пространства в горските територии, промени в хидрологичния режим на водозависими природни местообитания. Ограничава се  строителството на нови ВЕЦ, както и на нови фотоволтаици и ветрогенератори извън урбанизирани територии.

Въведените със заповедите ограничения са задължителни за изпълнение, а нарушителите ще бъдат наказвани съгласно Закона за биологичното разнообразие.