На 12.08.2016 г. русенската мебелна компания „СТЕФАНИ СТИЛ“ даде пресконференция във връзка с успешното изпълнение на проект BG16RFOP002-2.001-0566 „Подобряване на производствения капацитет на "СТЕФАНИ СТИЛ" ЕООД“. Реализацията му бе възможна благодарение на финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет. Общата стойност на проекта е 1 663 280 лв., от които 848 272.80 лв. европейско съфинансиране и 149 695.20 лв. съфинансиране от националния бюджет. Останалите 40 % от общите разходи по проекта бяха осигурени от „Стефани Стил“ ЕООД.
СТЕФАНИ СТИЛ се наложи на мебелния пазар като безспорен лидер в производството на корпусна мебел както по проект на клиента и по каталог, така и на високосерийно производство. Компанията предлага и над 100 модела мека мебел, като продуктовото й портфолио периодично се обогатява с нови дизайнерски решения.
По проекта бяха доставени и въведени в експлоатация 6 актива: 3 бр. Обработващи центъра с ЦПУ ROVER K 1232, WEEKE BMG211/VENTURE240M и BUSELLATO EASY-JET 4,8; Аспирационна система; 1 бр. Пакеторазкройващ циркуляр с ЦПУ - SELCO WNTR 7 и 1 бр. Пробивен център с ЦПУ - BIESSE SKIPPER 130.
Закупуването на новите машини оказва положителен ефект върху вътрешните фактори, обуславящи конкурентоспособността на бенефициента като: ниво на материално-техническата база, оптимизацията на ресурсното обезпечаване, ефективността на производството и качеството на произвежданата продукция.
Успешното изпълнение на проекта по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ограничава брака, оптимизира използването на суровините и природните ресурси и подкрепя управленската политика за създаване на устойчиви екологични продукти. Мебелна компания „Стефани Стил“ ЕООД ще:
- увеличи производствения си капацитет в общ мащаб с между 20% и 25%;
- разшири пазарните си позиции чрез привличане на нови клиенти в национален и международен мащаб;
- достигне технологична обезпеченост, позволяваща разработването на усъвършенствани изделия, точност и прецизност при създаването на детайлите;
- подобри условията на работа в компанията. Понастоящем фирмата осигурява заетост на близо 250 човека.
В рамките на цялостното изпълнение на проекта наблюдение и контрол бяха осъществявани от изнесен офис в гр. Русе на Регионален сектор Велико Търново. В съвместната ни работа срещнахме компетентност и пълно съдействие от страна на експертите от регионалния сектор, което подпомогна значително успешната реализация на на предвидените дейности.
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg----------------------------------------------------
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "СТЕФАНИ СТИЛ" ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.