През второто тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата e 946 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2016 г. с 2.6%. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за наети лица и средна работна заплата през второ тримесечие на 2016 г.

Средната брутна месечна работна заплата за април 2016 г. е 962 лв., за май - 942 лв., и за юни - 936 лева.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Финансови и застрахователни дейности” - със 7.6%, „Образование” - с 6.6%, и „Добивна промишленост”- с 5.5%.

През второто тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата нараства със 7.6% спрямо второто тримесечие на 2015 г.. НСИ посочва, че най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти” - с 10.9%, „Преработваща промишленост” - с 10.6%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа” - с 9.5%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2016 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения” - 2 158 лева; „Финансови и застрахователни дейности ” - 1 764 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 647 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство” - 594 лева, „Други дейности” - 671 лева, „Административни и спомагателни дейности” - 725 лева. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2016 г. в обществения сектор нараства с 6.3%, а в частния сектор - с 8.1%.

По предварителни данни на НСИ наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2016 г. се увеличават със 76.5 хил., или с 3.4% спрямо края на март 2016 г., като достигат 2.36 милиона. Спрямо края на първото тримесечие на 2016 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности със сезонен характер „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 50.1%, „Селско, горско и рибно стопанство” - с 8.9%, и „Други дейности” - с 5.7%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение - с 2.9%, е регистрирано в дейност „Образование”.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 21.6 и 16.9%.

В края на юни 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 46.1 хил., или с 2.0% повече в сравнение с края на юни 2015 г., като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост” - с 10.9 хил., „Административни и спомагателни дейности” - с 9.2 хил., и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - с 8.4 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Други дейности” - с 8.1%, „Административни и спомагателни дейности” - с 8.0%, и „Селско, горско и рибно стопанство” - със 7.4%. Най-голямо намаление на наетите лица в края на юни 2016 г. спрямо края на юни 2015 г. както в абсолютно изражение, така и в процентно отношение има в икономическа дейност „Строителство” - съответно с 8.0 хил. и с 6.2%.