Закон ще отменя пълното или ограничено запрещение на хора с ментални увреждания, като те ще могат да се ползват и от мерки за подкрепа. Промените са записани в проекта на Закона за физическите лица, одобрен от Министерския съвет.

Според текста се предвижда предпоставката за придобиване на дееспособност да е единствено навършването на 18-годишна възраст.

Предвижда се мерките за подкрепа да бъдат поискани от самия човек с увреждания, от негов роднини по права линия, брат, сестра, съпруг, близък, с когото е изградена връзка на доверие или от органа по подкрепеното вземане на решения (кмета на общината). Процедурата се развива през Районния съд по местоживеене на лицето с увреждания.

Мерките ще включват лично упражняване на права във връзка с управление и разпореждане с движими и недвижими вещи, финансови средства, сключване на сделки, решение за лечение, участие в административни и съдебни производства.

Изключва се възможността мерки за подкрепа да се определят при сключване на брак, развод, сдружаване или съставяне на завещание. Тези права ще се упражняват самостоятелно, след подходящо консултиране.

За защита на хората с ментални увреждания и се предлагат и промени в Наказателния кодекс. Те предвиждат наказателна отговорност за подкрепящия в случаите на измама и злоупотреба с доверието на хората с умствена изостаналост, психична болест или деменция.