Министерският съвет одобри проект на нова Спогодба между България и Италия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и предотвратяване на отклонението или заобикалянето от облагане, като основа за водене на преговори.

Между двете страни към момента действа Спогодбата между Народна република България и Република Италия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху дохода и имуществото. Тази спогодба е подписана през 1988 г., в условията на различни икономически отношения между страните и при действието на различна правна регламентация в българското законодателство в областта на данъците. Това я прави неефективен инструмент за разрешаване на случаи в областта на международното двойно данъчно облагане. Същевременно действащата спогодба не създава достатъчно възможности за предотвратяване на отклонението от данъчно облагане.

Проектът на нова спогодба е цялостна система за разпределение на данъчното облагане между двете държави. Той съответства на действащото българско данъчно законодателство и на съвременните принципи на международното данъчно облагане, отразени в Модела на данъчна спогодба на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Ефективното прилагане на спогодбата ще стимулира сътрудничеството и ще задълбочи партньорството между България и Италия.