Министерският съвет прие за изпълнение пет решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСЧП) по дела срещу България, като страната ни ще изплати 127 260 евро за обезщетения, разноски и разходи.

В решението по делото „Янакиев срещу България“ ЕСПЧ единодушно констатира, че е налице нарушение на член 6 §1 (справедлив съдебен процес) и чл. 1 на Протокол № 1 към Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (право на собственост). Делото се отнася до неизпълнението поради бездействие от страна на областния управител на окончателно съдебно решение, с което е определено дължимото на жалбоподателя обезщетение под формата на жилищни компенсаторни записи. Присъдено е обезщетение за неимуществени вреди в размер на 3600 евро, 5763 евро за имуществени вреди и 1350 евро за разходи и разноски.

По делото „Алексей Петров срещу България“ ЕСПЧ приема, че има нарушение на член 6 § 2 и член 8 от Конвенцията – във връзка с изявления на представители на изпълнителната и съдебната власт, както и заради заснемането на ареста на жалбоподателя. Присъдено е обезщетение в размер на 6000 евро за неимуществени вреди, както и 3703 евро за разходи и разноски.

По жалбата „Петров и Иванова срещу България“ Съдът единодушно приема, че е налице нарушение на член 3 от Конвенцията (забрана на изтезанията и нечовешкото и унизително отношение) и на член 6 § 2 (презумпция за невинност) от Конвенцията. Оплакванията на двамата жалбоподатели по член 8 от Конвенцията, Съдът обявява за явно необосновани. ЕСПЧ присъжда на жалбоподателите обезщетение за неимуществени вреди в размер на 15 000 евро.

На 31.03.2016 г. Съдът постанови решение по жалбата „Стоянов и други срещу България“, в което единодушно приема, че е налице нарушение на член 3, 6 § 2, 8 и 13 от Конвенцията. Жалбоподателите са десет български граждани, както и десет търговски дружества. ЕСПЧ счита, че ситуацията е сходна с тази на част от жалбоподателите по делото „Гуцанови срещу България“ – полицейската операция е проведена рано сутринта от маскирани и тежко въоръжени полицейски служители; евентуалното присъствие на роднини на заподозрените лица не е взето предвид при подготовката и изпълнението на операцията. Съдът присъжда на жалбоподателите обезщетение в размер общо на 80 000 евро за неимуществени вреди, както и 5000 евро за разходи и разноски.

По делото „Джабаров и други срещу България“ съдът единодушно приема, че е налице нарушение на член 5 от Конвенцията, който гарантира правото на свобода и сигурност. Делото е свързано с оплаквания, че жалбоподателите са били задържани незаконосъобразно от полицията и впоследствие не са могли да получат обезщетение. Съдът присъжда на жалбоподателите обезщетение в размер на общо 2700 евро за неимуществени вреди, както и 4144 евро за разходи и разноски.