Професионалните училища остават в миналото. Това стана факт с приетите промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение на второ четене.

В мотивите на законопроекта е записано, че основната цел на проекта на закон е да се синхронизира училищното професионално образование и обучение с цялостната система на предучилищното и училищното образование, да се въведат нови допълнителни възможности за придобиване на професионална квалификация във връзка с новата структура на средната степен на образование – първи и втори гимназиален етап. Освен това се цели уреждането на статута и дейността на професионалните колежи, които с приемането на Закона за предучилищното и училищното образование вече не са част от училищната система.

С измененията и допълненията в проекта на закона се цели и разширяване на възможностите за професионално обучение на учениците със специални образователни потребности и на учениците в училищата в местата за лишаване от свобода. Чрез закона се регламентират се изискванията за разработване на държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии, рамковите програми, учебните планове и учебните програми.

Освен това се заличават професионалните училища в съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование, заличават се центровете за квалификация на обучаващите, създадени в рамките на проект и закрити след приключване на проектните дейности, урежда се статутът, условията и редът за откриване, преобразуване, промени и закриване на професионалните колежи.

Не на последно място в мотивите към законопроекта е записано, че се разширяват правомощията на министъра на образованието и науката относно поддържане на публичен регистър на професионалните колежи и осъществяване на контрол върху дейността им.

Очакваните резултати от този законопроект е оптимизиране на организацията на процеса на обучение в системата за професионално образование и обучение, разширяване на възможностите за професионално образование и обучение за ученици и лица, навършили 16 години, чрез въвеждане на нови входящи и изходящи образователни и квалификационни равнища, както и повишаване качеството на професионалното образование и обучение посредством промяна на съотношението между теоретичното и практическото обучение в полза на практическото обучение, в т. ч. на практиката в реална работна среда.