Изследванията „Провеждане на научни изследвания за определяне на състоянието на рибните запаси в значими водни обекти за любителски риболов” се налагат поради липса на надеждна информация за състоянието на рибните запаси във водните обекти, използвани основно за любителски риболов.

Това съобщиха от МЗХ, след като БГНЕС публикува информацията за мащабното изследване, поръчано от министерството, което ще има за цел да се установи какво е влиянието на любителите рибари върху запасите от риба и рибната популация в четири язовира. За свършената работа МЗХ е готово да плати до 41 667 лв., без ДДС.

От министерството уточняват, че поръчаната услуга е обособена в четири позиции, както следва: обособена позиция № 1: „Проучване състоянието на рибните популации и определяне на изземваните количества риба от любителски риболов в яз. „Искър”; обособена позиция № 2: „Проучване състоянието на рибните популации в яз. „Пясъчник”; обособена позиция № 3: „Проучване състоянието на рибните популации в яз. „Ал. Стамболийски”; обособена позиция № 4: „Проучване състоянието на рибните популации в яз. „Сопот”.

За необходимостта от подобно проучване МЗХ е информирано с редица становища и сигнали от страна на браншовите организации, като темата е била поставяна при всички срещи с тях.

В настоящата обява водоемите за проучване са дадени по предложение на Съюза на ловците и риболовците в България и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, които са определени като значими и атрактивни за любителски риболов. Освен това при изборът им сме се съобразили и с тяхното местонахождение, а именно разположението на язовирите до два от най-големите градове в България – София и Пловдив, съответно яз. Искър и яз. Пясъчник. Останалите избрани водоеми се намират в Северна България - яз. Александър Стамболийски и яз. Сопот.

Въз основа на тези проучвания ще бъдат определени необходимите дейности и мероприятия за възстановяване и поддържане на рибните популации, включително и оценка на ефекта от реализацията на конкретните дейности, както и натоварването на екосистемите от любителския риболов.

В съответствие с ангажимента на МЗХ към осигуряване на устойчиво управление на рибните ресурси в сладководните водоеми във вътрешността на страната, с измененията в Закона за рибарство и аквакултури, който в момента е на междуведомствено съгласуване, се предвижда част от таксата събира от билети за любителски риболов, да бъде насочена към дейности по поддържане на стабилни популации от риба и водни организми. Именно планирането на тези дейности поражда необходимостта от актуална информация за състоянието на популациите в тях.

Видно от техническата спецификация е, че потенциалните изпълнители на дейността са научни кадри, с висок образователен и научен ценз. По поръчката е предвиден период за провеждане на изследване, който обхваща месеците юни – октомври. Посоченият период е съобразен с по-високата посещаемост и активния риболовен сезон по вътрешните водоеми в страната.