Над 6 милиона лева по схемата „Независим живот“ ще бъдат насочени допълнително към общините, в които има най-голяма потребност от лични и социални асистенти и домашни помощници. Финансовият ресурс е останал неусвоен след изтичане на допълнителния срок (9.05.2016 г.) за подаване на проектни предложения от общините. С разпределянето на допълнителните средства ще се обхванат повече нуждаещи се лица.

До настоящия момент по процедура „Независим живот“ са сключени договори с 248 общини и райони на общини на обща стойност 121 406 810, 10 лева. С 25 общини предстои да бъдат сключени договори на стойност 12 534 164, 99 лева.

По процедурата беше определен допълнителен срок за кандидатстване на 23 общини и райони на общини, които не подадоха проектни предложения в рамките на първите три срока за кандидатстване. След изтичането на допълнителния срок 09.05.2016 г. проектни предложения подадоха 20 общини и райони на общини, които са на обща стойност 10 000 000 лева. Община Сухиндол, община Ковачевци и район Панчарево на Столична община не подадоха проектни предложения и в рамките на допълнителният срок.

В Министерството на труда и социалната политика постъпиха писма от общини, които с определения максимален бюджет не успяват да удовлетворят доста голяма част от заявените потребности на лицата с увреждания от услуга за социално включване. Доводите на общините са свързани с големия териториален обхват, който обхващат, големият брой население, вкл. лицата с увреждания, както и ниския процент на удовлетвореност на заявените потребности.

В тази връзка Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ разработва система за допълнително разпределение на неусвоения ресурс по схемата, съгласно критерии, свързани с броя на заявените потребности в рамките на проект „Нови възможности за грижа“, броят на лицата с увреждания на територията на дадената община и процентното съотношение на удовлетворените заявки по цитирания проект.

Общините, като бенефициенти, сами определят процедурата за избор на личните асистенти, както и критериите, на които те трябва да отговарят. Общините поставят и конкретните параметри за целевата група, към която да бъде насочена услугата. В този смисъл, всяка община сама прави проучване, за да определи нуждите, според спецификата, на местно равнище и за кандидатите за лични и социални асистенти и помощници в рамките на проекта, и за ползвателите.

Предстои да бъде обявена операция „Развитие на социалното предприемачество“ с бюджет 15 млн. лв. Чрез изпълнението й ще се предостави подкрепа за дейността на социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост. Ще бъдат допустими и дейности за социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество, подобряване на капацитета и човешките ресурси. Целта е да се подобри социалната и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика чрез обучения и квалификация за лицата, за които се осигурява заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания.

Допустимо ще бъде и осигуряване на оборудване и адаптиране на работни места. По операция „Развитие на социалното предприемачество“ ще могат да кандидатсват социални предприятия, работодатели, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, общини и райони на общини, доставчици на социални услуги, неправителствени организации, в партньорство с образователни и обучителни организации и институции, общини и райони на общини, доставчици на социални услуги, неправителствени организации.

Чрез изпълнението на операцията ще се повишат възможностите за заетост и професионална интеграция в социалните предприятия и специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и други представители на рискови групи което е важна предпоставка за преодоляване на социалната им изолация, повишаване на качеството на живот и стимулиране на конкурентоспособността им в работна среда.

Агенцията по заетостта съвместно с областните управители, общините, представителите на бизнеса и синдикатите на местно ниво ще подготвят краткосрочни прогнози за нуждите от работна ръка. Проучванията ще се правят 2 пъти годишно. Това предвижда проект за промени в Закона за насърчаване на заетостта, които министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова представи на пресконференция днес.
Мярката ще позволи по-ефективното планиране и изразходване на средствата за обучения и мерки на пазара на труда и ще се улесни прехода на безработните към реална заетост, мотивира предложението Русинова.
Проектът за промени в Закона за насърчаване на заетостта предвижда и мярка за стимулиране на мобилността на работещи и безработни. Към момента в бюрата по труда са регистрирани 274 000 души. Около 40% от тях не могат да си намерят работа повече от година.
Ще дадем възможност на безработните, които успеят да намерят работа на повече от 50 км от мястото, в което живеят, да получават до 200 лв., с които да покриват разходи за наем, ясла, детска градина. Условието е хората да са на постоянна работа, а не със срочен договор. Средствата ще се получават за срок от 1 година, обясни Русинова. Разчетите показват, че от тази мярка биха се възползвали около 1000 души.

Министър Русинова представи и намерения за промени в Кодекса за социално осигуряване, чиято цел е да се стимулират работещите майки. Идеята е, ако една майка се върне на работа след изтичане на 135-те дни отпуск за бременност и раждане (които се разрешават с болничен лист), да получава към заплатата си и 50% от обезщетението за майчинство. Сумата ще й се плаща от НОИ, докато детето навърши 1 година.

Ако една жена получава 800 лв. месечно обезщетение и се върне на работа, тя би получавала допълнително 400 лв. към заплатата си, докато детето стане на 12 месеца, даде пример министър Русинова.

По друга инициатива МТСП ще отдели 100 000 лв., с които ще се финансират летни ваканции за 325 деца от 15 дома за деца, лишени от родителски грижи, като 8 ще бъдат на море, а 7 на планина. С децата ще пътуват 53 възпитатели. Ваканциите ще са в периода 15 август и 15 септември и ще включват културна програма, тематични беседи за информиране по въпроси, свързани с правата на децата, образованието, професионалното развитие.