Българският кандидат за член на Комитета за правата на детето на ООН доц. Велина Тодорова беше избрана безапелационно за член на Комитета за правата на детето на ООН със 143 от общо 196 гласа.

Това е първата кандидатура на България, обявена през април по време на конференцията на високо равнище за правата на детето. Като член на Настоятелството на Български център за нестопанско право, доц. Велина Тодорова получи пълна подкрепа. Екипът на БЦНП инициира множество срещи, на които представи приноса на доц. Тодорова като експерт в сферата на правата на детето. Доц. Тодорова получи широка подкрепа от неправителствения сектор в страната и международната общност.

Велина Тодорова е доцент по Гражданско и семейно право в Юридическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Тя е експерт с повече от 20-годишен опит в сферата на правата на детето – детски труд, домашно насилие, права на деца с увреждания, младежко правосъдие и др. Доц. Тодорова е един от авторите на Стратегията от София за правата на детето (2016-2021) и представляваше страната ни в Експертния комитет за подготовка на новата стратегия.

Комитетът по правата на детето е главният орган на ООН, който осъществява мониторинг при прилагането на Конвенцията за правата на децата от всички държави-членове. Основан през 1991 година и е съставен от 18 независими експерти от различни страни. Чрез своите мониторингови функции Комитетът помага да държавите-членове и при тълкуването на Конвенцията за правата на детето, с цел изработване и прилагане на държавна политика във връзка с ангажиментите поети по Конвенцията.

Ние от Национална мрежа за децата подкрепихме Велина Тодорова с множество застъпнически действия и лобирахме за подкрепата на над 700 организации от цяла Европа.

Пожелаваме й да продължи да бъде голям активист и енергичен деятел за правата на децата по света! България може да се гордее с нея и с този успех!

Вижте повече за нея