Софийска градска прокуратура внесе в Софийски апелативен съд частен протест срещу определението на съдия от СГС за прекратяване на съдебното производство и връщането му срещу народния представител от ПГ на БСП – Светла Бъчварова-Пиралкова за сключена неизгодна сделка в качеството й на председател на УС на Селскостопанската академия.

От сделката за академията е настъпила значителна вреда в размер на 1 326 671,36 лв. и случаят е особено тежък - престъпление по чл. 220 ал.2 във вр. с ал.1 от НК, съобщиха от прокуратурата.

Обвинителният акт срещу Пиралкова бе внесен от СГП на 12 април 2016 г., а на 21 март 2016 г. главният прокурор Сотир Цацаров внесе в Народното събрание искане за снемане на имунитета на Пиралкова като народен представител.

В протеста на СГП е посочено, че разпореждането на СГС е неправилно и незаконосъобразно и в подкрепа на това са изложени аргументи. Прокуратурата счита, че непосочването на причинно-следствената връзка между инкриминирана сделка и вредата „не води до ограничаване на правата на правоимащите процесуални субекти, поради което не може да се третира като основание за връщане на делото в досъдебна фаза“.

В обвинителния акт е посочен предметът, цената и срока на инкриминирания договор, а на следваща страница е казано по ясен и недвусмислен начин, че съобразно назначените и изготвени комплексна агро-техническа и съдебно-икономическа експертиза, се установява, че по сключения договор има нанесена вреда в бюджета на Селскостопанската академия.

Прокурорът от СГП не споделя и изводите на първостепенния съд относно липсата на съставомерни факти по отношение на правната квалификация „Особено тежък случай“.

В обстоятелствената част на обвинителния акт е намерило отражение по отделно описание на съществените признаци, предвидени в закона, а именно високата обществена опасност на деянието, квалифициращите обстоятелства за извършването му – сключване на договора без решение на УС на Селскостопанската академия; сключването на договора в съвсем кратки срокове без проучване и подготовка; сключване на договора без ясни и точни разчети за посочения предмет и очакваната финансова ефективност; наличието на вредни последици в особено големи размери ; качеството на дееца, осъществил деянието с оглед на заеманата от него длъжност.

Изводът на съдията-докладчик, че в обвинителния акт не е изяснена субективната страна на деянието, е необоснован и незаконосъобразен. Обвинението е за съзнателно сключване на неизгодна сделка. На стр. 5 от обвинителния акт е посочено, че деянието е извършено при пряк умисъл.