Три млади екземпляра от защитения вид червен ангъч (Tadorna ferruginea) бяха пуснати вчера при язовира край с. Антимово, община Тутракан. Птиците бяха освободени в природата в присъствието на експерти по биологично разнообразие на РИОСВ – Русе, съобщиха от екоинспекцията.

Червените ангъчи са изкуствено размножени в Биологичната експериментална база „Калимок“ на Института за биологично разнообрзие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) към БАН, в с. Нова Черна, община Тутракан. Дейността е част от дългогодишна програма за реинтродукция на червени ангъчи, изпълнявана от института. Тази година две възрастни двойки са излюпили 16 малки. Останалите млади птици ще бъдат освободени, след като укрепнат и са готови за самостоятелно оцеляване в природата.

Червеният ангъч е прелетна птица, среща се в равнините на Европа и Азия. Предпочита широки и открити местности. Населява различни типове водни басейни. В България гнезди по река Дунав и Черноморието, рядко в Добруджа и Лудогорието. Птицата е защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие и е включен в Червената книга на България.