Конституционният съд остави акционерите на КТБ извън делото за фалита на банката.

Топюристите отказаха да отменят текста от Закона за банковата несъстоятелност, според който решението за обявяване на банката във фалит, с което се определя и началната дата на неплатежоспосбността ѝ, може да бъде оспорено само от квесторите, временните синдици, БНБ и прокуратурата. Въпросният текст оставя акционерите без право на жалба.

Съдът не отмени и друг текст - че само квесторите и синдиците представляват банката, за която се иска откриване на производство по несъстоятелност.

Делото бе образувано по искане на състава от Върховния касационен съд, който трябва да се произнесе по фалита на КТБ. Тримата магистрати попитаха КС дали липката на право на акционерите да представляват банката и да подават жалби не нарушава конституцията и евроконвенцията за правата на човека. След решението на КС те ще възобновят спрения процес за фалита на КТБ.

Дори Конституционният съд да бе отменил въпросните два текста, от това нямаше да могат да се възползват акционерите на КТБ, защото решенията на КС действат само занапред.