Русенската мебелна компания „Стефани стил“ ще увеличи производствения си капацитет в общ мащаб с между 20% и 25% благодарение на финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект BG16RFOP002-2.001-0566. Общата стойност на проекта е 1 663 280 лв., от които 748 476 лв. европейско съфинансиране и 249 492 лв. съфинансиране от националния бюджет. Другата част от разходите по проекта се осигурява от „Стефани Стил“ ЕООД. Проектът се изпълнява в рамките на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ с продължителност 10 месеца и трябва да приключи през месец октомври 2016 година.

Предвижда се закупуването на нови машини и оборудване, което ще окаже пряк положителен ефект върху вътрешните фактори обуславящи конкурентоспособността на предприятието, а именно нивото на материално-техническата база, оптимизацията на ресурсното обезспечаване, ефективността на производството и качеството на произвежданата продукция. Заложено е увеличаване на експортния потенциал и намаляване на праховото замърсяване на атмосферата. С реализацията на проекта по оперативната програма ще намалее брака, ще се оптимизира използването на суровините на фирмата и природните ресурси, ще се работи за създаване на устойчив екологичен продукт.

Стефани Стил ЕООД се налага на пазара като безспорен лидер в производството на корпусна мебел по проект на клиента, като предлага и мебели по каталог и високосерийно производство. Компанията предлага над 100 модела мека мебел, а високосерийното производство на корпусна мебел реализира поръчки за модулни системи с разнообразно приложение. Фирмата е е разработила над 6000 модела, част от тях - защитени на национално и европейско ниво.  Към момента предприятието осигурява работа на близо 250 човека.

-------------------------------www.eufunds.bg-------------------------------

Цялата отговорност за съдържанието на текста се носи от "СТЕФАНИ СТИЛ" ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този текст отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.