2,2 млн. българи живеят на границата на абсолютната бедност с доход 296 лв. и едва свързват двата края. Това обяви вицепрезидентът на КНСБ Пламен Димитров.

На пресконференция бяха представени основните резултати от наблюдението на потребителските цени и издръжката на живот на Института за социални и синдикални изследвания (ИССИ) на КНСБ през март 2016 година.

В тази ситуация са 29,9 % от българските домакинства. 47,7 % от домакинствата са с общ доход на лице – от 296 до 558 лева. Едва 22,4% от домакинствата са с доход на лице над 558 лева.

2230 лв. са необходими на четиричленно семейство, за да покрива разходите си за храна, образование, здравеопазване и поддържане на жилището.

Дефлационните процеси в България продължават и през първото тримесечие на годината. Издръжката на живот отчита намаление с 0,5% спрямо предходното тримесечие.

Основните фактори, влияещи на намалената стойност на издръжката, са задържането на ниски цени на петрола. Значение има и спадът на производствените цени, като през март общият индекс на цените на производител е спаднал с 5,5% на годишна база. Най-много спадат цените в добивната промишленост – с 11,8%.

В страните от ЕС и еврозоната, към които е насочен българският износ, също се наблюдават колебания на инфлацията около и под нула. Разширява се обхватът на страните от ЕС и еврозоната в дефлация - в 15 държави членки. Дефлацията е най-дълбока в Румъния, Кипър, България.

Очакванията, че намалението на цените ще доведе до това хората да харчат повече, не се сбъднаха, подчерта Пламен Димитров.

Крайното потребление на домакинствата продължава да е свито и ако тази тенденция не се промени, ще последва ограничаване на активността на бизнеса и замразяване на инвестициите.

За периода 1990 - 2015 г. БВП реално нараства с 43,5%.

През 2015г. коефициентът на заетост при хората над 15 години достига 49,1%. През миналата година обаче заетите са с близо 330 000 души по-малко спрямо 2008 година.

Негативните демографски процеси също оказват влияние за проблемите със заетостта. За периода 2008 - 2015 г. населението намалява с 452 000 лица, а във възрастовия диапазон 15-64 г. – с 567 000 лица. Безработните младежи (15-29 г.) са 78,4 хил. лица. Остава сериозен проблемът с безработните лица с ниско образование и без квалификация.

Отчита се ръст на цените при хранителните стоки спрямо предишното тримесечие, най-вече при зеленчуците, плодовете, заради сезонния им характер.

Средната работна заплата за 2015 г. е 894 лева. Като най-нископлатени могат да бъдат определени областите: рибно стопанство, производство на облекло, на обувки, обработка на кожи и други.