Към 31.12.2015 г. в страната функционират 812 самостоятелни детски ясли и яслени групи към обединените детски заведения (ОДЗ) с общо 32 040 места в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в страната се увеличава с 1 516, или с 5.0%.

В градовете детските ясли са 682 с 29 657 места, а в селата - 130 с 2 383 места, съобщиха от НСИ.

Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2015 г. общо за страната е 16.2 на 100 деца до 3-годишна възраст, като най-висока е в областите Габрово (26.3 на 100 деца), Благоевград (23.7 на 100 деца) и Враца (22.1 на 100 деца), а най-ниска - в областите Сливен (8.7 на 100 деца), Пазарджик (10.2 на 100 деца) и Кърджали (10.7 на 100 деца).

През 2015 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ОДЗ са постъпили 29 576 деца, или с 521 деца повече в сравнение с предходната година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 32 124 деца, от които момчета са 16 497, а момичета - 15 627. В сравнение с 2014 г. броят на децата в детските ясли се увеличава с 2.0%.

Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли, по възраст през 2015 г. се запазва без изменения. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст - 79.6%, а най-малък - на децата на възраст до 1 година - 0.1%.

В края на 2015 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли, общо за страната е 16.2% и в сравнение с предходната година се увеличава с 0.4 процентни пункта. Обхватът на децата на двегодишна възраст е 38.3%, а на децата на една година - 8.1%.

Към 31.12.2015 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли работят 7 574 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата. Медицинските специалисти по здравни грижи са 3 850, като 93.9% от тях са медицински сестри (3 615).