Днес ще бъдат сключени договорите за одобрените проектни предложения по процедурата за даване на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“ по Оперативна програма „Региони в растеж“. Това ще стане в присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова

Те ще бъдат подписани от заместник-министъра и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова и председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Лазар Лазаров на 9 май (понеделник), от 11 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ул. “Кирил и Методий“ 17-19.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по одобрените проекти възлиза на 180 млн. лв. Те са насочени към реконструкция и рехабилитация на второкласни и третокласни пътища в областите Варна, Враца, Габрово, Добрич, Кюстендил, Плевен, Разград, Силистра, Сливен, София и Стара Загора.

Общата дължина на предвидените за рехабилитация/реконструкция пътни отсечки е 248 км.

Инвестициите са предназначени за подобряване на достъпността на българските градове и тяхната свързаност с TEN-T мрежата, което ще доведе до по-добро социално и регионално сближаване и осигуряване на възможности за развитие на техния специфичен икономически потенциал.