Сметната палата публикува одитния доклад за извършения одит на финансовата дейност и предоставеното имущество на политическите партии за 2014 г. без частите от него, които по време на одита са изпратени на прокуратурата.

Годишните финансови отчети за 2014 г. на политическите партии със съответните приложения към тях са представени пред Сметната палата в законоустановения срок.

От всички одитирани партии са спазени изискванията на ЗСч при организацията и функционирането на счетоводните им системи.

През 2014 г. 22 партии от одитираните получават държавна субсидия в общ размер на 37 890 хил. лв., която има най-голям относителен дял при финансиране на дейността им.

Отразената в годишния финансов отчет държавна субсидия за 2014 г. на една политическа партия не съответства на преведената от Министерството на финансите, поради поставянето под специален надзор на обслужващата партията търговска банка.

Не е установено средства от държавната субсидия да са предоставяни за обезпечения на вземания на трети лица.

Политическите партии ползват за набиране на приходи и другите, регламентирани със Закона за политическите партии (ЗПП) източници: членски внос, дарения от физически лица, приходи от регламентирана стопанска дейност, лихви по парични депозити в банки.

През одитирания период 18 партии отчитат приходи от членски внос в общ размер на 4 194 хил. лв., които са проверени.

16 политически партии са получили дарения на обща стойност

4 891 хил. лв. Декларациите за произхода на дарените средства от физически лица са оповестени в публичните регистри на интернет страниците на партиите.

Две политически партии са формирали приходи от стопанска дейност и са извършили разходи за стопанска дейност – издаване на вестник. Други три са формирали приходи от продажба на ДМА (автомобили и автобус). Една партия е декларирала приходи от продажба на имоти на партията.

11 политически партии са направили дарения на трети лица общо за 1 493 хил. лв., като за това са ползвали средства, както от държавна субсидия, така и от собствени приходи.

Набраните приходи и извършените разходи от политическите партии са документално обосновани. При одита на партиите не са установени факти и обстоятелства за счетоводни записвания на дялове и участия в търговски дружества и кооперации, както и на приходи и разходи от стопанска дейност извън разрешената от ЗПП.

22 политически партии ползват 775 помещения, предоставени по реда на ЗПП от областни и общински администрации в страната. За наеми на тези имоти са изплатени 932 хил. лв. В края на 2014 г. 11 партии отчитат 58 хил. лв. неразплатени задължения, като 34 хил. лв. от тях са изплатени през 2015 г.

Една политическа партия ползва 11 имота – частна общинска собственост, без да отговаря на законовите изисквания.

До провеждане на изборите за народни представители на 05.10.2014 г.

4 политически партии ползват предоставени помещения, в нарушение на ЗПП. След изборите една партия е загубила правото и ползва предоставено помещение в нарушение на ЗПП.

По 50 договора, сключени от 8 партии, са установени неизплатени наемни вноски за повече от три месеца. Създадени са предпоставки за прекратяване на договорите за наем от наемодателите.

Извършени са проверки за ползването по предназначение на 124 имота на територията на гр. София, предоставени на 9 партии от районните администрации на Столична община и от областна администрация на Област София.

За 9 предоставени имота на 2 партии се установи, че се ползват съвместно по сключени договори с трети лица – за осъществяване на партийна дейност, в съответствие с изискванията на ЗПП.

Одитираните политически партии са създали публичен регистър на интернет страниците си. Възникналите обстоятелства от дейността им през 2014 г., определени за вписване по реда на ЗПП, са публикувани в публичните им регистри.

На 3 политически партии, отчели приходи и разходи над 1 000 лв. за участието си в 7 предизборни кампании за частични избори за кметове на кметства, проведени през 2014 г., е извършена проверка за спазването на изискванията на Изборния кодекс.

Една партия не е спазила срока за представяне на отчета си за приходите, разходите и поетите задължения за плащане пред Сметната палата. От всички партии са спазени регламентираните изисквания и забрани на Изборния кодекс за източниците за финансиране на предизборните кампании за частични избори за кметове, проведени през 2014 г. Проверени са извършени разходи на обща стойност 24 хил. лв.

Партиите са декларирали в отчетите си изразходваните средства за предизборната кампания. Една партия не е спазила законовото ограничение за размера на финансиране на предизборната кампания за кмет на кметство. За всички участници в предизборните кампания за частични избори за кметове през 2014 г. е налице съответствие между декларираните приходи и разходи и установените при проверката на първичната документация.