Една от основните цели на новия Закон за физическото възпитание и спорта е да насърчи инвестициите в изграждането, поддържането и управлението на спортни обекти и съоръжения, заяви министърът на младежта и спорта Красен Кралев по време на представянето на проекта. Законопроектът е качен на страницата на ММС за публично обсъждане и в 14 дневен срок се приемат мотивирани предложения към него.

В новия закон са заложени няколко фундаментални промени - разширяване на възможностите за ползване и инвестиции в спортни бази и съоръжения, ясно регламентиране на статута, правата и задълженията на спортните организации, осигуряване на провеждането на държавната политика в сферата на спорта, засилване на текущия контрол и изискванията към лицензираните спортните организации и регламентиране на борбата срещу употребата на допинг на ниво закон.

Проектозаконът за физическото възпитание и спорта предвижда спортните обекти и съоръжения, собственост на държавата или общините, да се отдават под наем за срок до 30 г. До момента максималният срок беше 10 г. Също така в разпоредбите му са разписани ясни процедури за учредяване на право на строеж и ползване в срок до 30 г.

Когато спортните обекти са публична държавна или общинска собственост учредяването на правото на строеж и ползване може да бъде безвъзмездно, но само в полза на спортни организации – юридически лица с нестопанска цел. Законът предвижда ясни гаранции, обезпечаващи публичния или държавен интерес. При отдаването под наем за срок над 10 години от наемателя се изисква да представи инвестиционна програма, която трябва да се осъществи в срок до 3 г., доказателства за осигурено финансиране на инвестиционната програма и произхода на средствата, стойността на инвестиционната програма трябва да бъде за повече от 50% от по-високата стойност между пазарната оценка и балансовата стойност на обекта.

Когато спортен обект се отдава под наем за срок над 10 г. в комисията по провеждане на търгове се включва представител на Министерството на младежта и спорта. При предоставянето за строеж и ползване, получателят на вещните права трябва да е създаден най-малко 4 години преди подаване на заявлението, да не е обявяван в несъстоятелност, да няма задължения, да представи инвестиционна програма – не по-малка от стойността на пазарната оценка на имота за строеж и не по-малка от 50% от пазарната оценка за ползване, както и се задължава да извърши строежа в срок до 5 г. от влизане в сила на договора, а при ползване – да извърши реконструкцията в срок до 3 г.

„Надяваме се новия закон да реши голяма част от проблемите в спорта. Публичните средства не са достатъчни за поддържане на спортните обекти, собственост на държавата и общините и за изграждане на нови. От друга страна без добра спортна база, не можем да развиваме нито детско-юношески спорт, нито масов спорт, нито спорт за високи постижения“, отбеляза Красен Кралев и допълни, че инвестициите в спортна инфраструктура са с най-бавна възвращаемост.

В новия закон се въвеждат и промени, касаещи изискванията за лицензиране на спортни федерации и вписване в регистъра на ММС на спортни клубове, техни членове. За да бъде лицензирана спортна федерация, тя трябва да има членове не по-малко от 15 спортни клуба, регистрирани най-малко в 3 административни области. Лицензирана спортна федерация може да получи финансиране с публични средства, ако има не по-малко от 20 члена или когато картотекиран от нея спортист е спечелил на олимпийски игри медал за България по съответния спорт. Спортната лицензия става безсрочна и са засилва текущият контрол. В проекта са разписани подробно процедурите за даване и отнемане на лицензия, като се урежда и последици от отнемането на лиценз на спортна федерация – връщане на движими вещи, които са придобити с публични средства.

В новия закон е изцяло нова уредбата на обединените спортни клубове, които са сдружения на поне три спортни клуба на територията на една административна област и се създават специално за ползване и управление на спортни обекти и съоръжения. Българският туристически съюз става Национална организация на спортно-туристическа дейност. Създава се изцяло нова глава, регулираща допинговия контрол и борбата срещу употребата на допинг в спорта. Предвижда се още лица, които не са вписани в регистъра на треньорските кадри, воден от ММС да нямат право да извършват треньорска дейност и да предоставят треньорски услуги.

Проектът на нов закон има 18 глави и 189 члена, а действащият ЗФВС се състои от 12 глави и 69 члена. След изтичане на 14 дневния срок за публично обсъждане и междуведомственото съгласуване на законопроекта и след отчитането на препоръките към него, той ще бъде внесен в Министерски съвет, а след това и в Народно събрание.