Служителят на Национална служба за охрана, която има задължението да охранява висшите етажи на властта е задължен „без ограничение във времето да не разгласява по какъвто и да било начин информацията за личния живот на охраняваното лице”, станала му известна при изпълнение на служебните задължения.

Това е написано в проекта за Етичен кодекс на службата, публикуван на сайта й.

„Служителят на НСО пази в тайна всяко узнато от него при и по повод упражняване на дейността си поверително сведение за личния живот на охраняваното лице и изисква същото от всеки, с който си сътрудничи в служебната дейност”, се посочва в проекта.

Изискването на Етичния кодекс е гардовете да не ходят на работа в нетрезво състояние, да се държат уважително и към тези, които охраняват, и към своите колеги. Те са задължени да се въздържат „от всяко поведение, което вреди на репутацията на охраняваното лице и на службата”.

В кодекса се посочва, че държавната охрана е елемент от дейността по защита на националната сигурност, насочена към осигуряване безопасността на определените в нормативен акт лица, обекти и мероприятия.

„При изпълнение на служебните си задължения служителят се отнася любезно, възпитано и с уважение към всеки, като зачита правата и достойнството на личността и не допуска каквито и да било прояви на дискриминация”, се изисква още от гардовете.