Приет е планът за управление на Национален парк „Централен Балкан”

 

Правителството прие плана за управление на Национален парк „Централен Балкан”. С него се определя общата характеристика на защитената територия и компонентите й, функционалното зониране и режимите на територията, както и главните цели на управление. С прилагането му ще се осигури опазването и поддържането на биологичното разнообразие на територията на Национален парк „Централен Балкан”', разнообразието на екосистемите и на видовете от флората и фауната, на природните местообитания и видове с национална и международна консервационна значимост. Ще се даде възможност и за извършване на научни, образователни и възстановителни дейности, както и условия за устойчиво ползване на природните ресурси в Парка и за развитие на екотуризъма, което ще се отрази положително на благосъстоянието на населението в региона.

Планът е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за защитените територии и Наредбата за разработване на плановете за управление на защитените територии. Съобразен е със съвременните и утвърдени в Европа подходи за планиране и управление на защитените територии.

Централен Балкан е една от най-ценните и най-големите защитени територии в Европа – втора категория според Международния съюз за защита на природата. В Парка има девет строги резервата с обща площ 20 019 ха – Боатин, Царичина, Стенето, Джендема, Козя стена, Северен Джендем, Пеещи скали, Соколна и Стара река. Първите четири от тях са част от Световната мрежа биосферни резервати по Програмата „Човек и биосфера” на ЮНЕСКО. Националният парк и осем от неговите резервати са в Списъка на представителните защитени територии на ООН. В парка са представени 29 типа природни местообитания, от тях пет типа са приоритетни за опазване.

 

Одобрени са промени в състава на Комисията

по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

 

Правителството одобри промени в състава на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Съгласно правилника за условията и реда на работа на Комисията, на всеки две години се изисква обновяване на една втора от състава, като чрез жребий се определят половината от членовете, чийто мандат се прекратява.

Институциите, чиито представители са с прекратен мандат, излъчиха своите нови кандидати, като единствено Българската генерична фармацевтична асоциация и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България излъчиха досегашния си общ представител д-р Евгени Тасовски, който има право на още един мандат.

С оглед спазване на нормативните изисквания, както и с оглед обезпечаване на работата, на мястото на Свобода Ханджиева и Виктория Георгиева като представители на Министерството на здравеопазването са определени д-р Нели Таринска и маг. фарм. Станислава Йорданова, д.ф. На мястото на Надежда Петкова като представител на Министерството на труда и социалната политика е предложен Стоян Гайдажиев. На мястото на д-р Мария Попова-Кираджиева като представител на Изпълнителната агенция по лекарствата е предложена д-р Любина Тодорова. На мястото на д-р Диана Чинарска като представител на Българския лекарски съюз, е определен адвокат Цветозар Младенов. На мястото на д-р Николай Шарков като представител на Българския зъболекарски съюз е предложен д-р Борислав Миланов – председател на Управителния съвет на Българския зъболекарски съюз. На мястото на Асен Георгиев като представител на организациите за защита правата на пациентите е определен адвокат Пламен Таушанов.

 

Отпуснати са 208 млн. лв. за завършване

на важни железопътни проекти

 

Правителството одобри допълнителни плащания по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2016 г. за сметка на централния бюджет в размер до 208 млн. лв.

Средствата са за приключването на 10 важни железопътни проекта, в рамките на допустимите срокове по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. Сред тях са трите основни жп направления, които се изпълняват по оперативната програма, Септември – Пловдив, Пловдив – Бургас и Първомай – Свиленград.

Средствата се предоставят като временна безлихвена финансова помощ, подлежаща на възстановяване на Национална компания „Железопътна инфраструктура” в качеството й на бенефициент по ОП „Транспорт” 2007-2013 г.

 

Правителството ще приключи дело пред ЕСПЧ срещу България

 

Правителството одобри сключването на приятелско споразумение с Ивайло Христов по негова жалба срещу България в Европейския съд по правата на човека.

Жалбата е по повод нарушено право на частна собственост и е свързана с обявена през 2009 г. за нищожна покупко-продажба на общинско жилище, извършена през 1971 г.

Жалбоподателят ще бъде овъзмезден с 41 хил. евро. В резултат делото ще бъде приключено без осъдителна присъда за държавата и няма да бъдат заплатени разноски по делото.

 

Столична община получава терен за изграждане

на естакада на бул. „Пейо Яворов“

 

Кабинетът прехвърли безвъзмездно на Столична община правото на собственост върху държавен терен от 669 кв. м. Той е необходим за изграждането на естакада над ул. „Атанас Дуков“, за да се улесни преминаването на трафика по бул. „Пейо Яворов“ в посока бул. „Черни връх“.

Правителството предостави на Столична община и шестия етаж от сградата на бул. „Васил Левски“№2. Офисите ще се ползват за административните нужди на отдел „Общински приходи“ в район Лозенец.

 

Консулският окръг на почетното ни консулство

в Хайдерабад ще включва индийските щати Телангана и Андхра Прадеш

 

Правителството одобри промени в свое решение, с които се осигурява юридическа възможност почетният консул на България в Хайдерабад, Индия, г-н Ядугири Кумар да изпълнява своите функции и в новосъздадения щат Телангана.

Територията на щата Андхра Прадеш, който е консулският окръг на нещатния консул на България, беше разделен на две части – Телангана и Андхра Прадеш.

 

За ратификация е предложено Споразумението

за участие на Хърватия в Европейското икономическо пространство

 

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Споразумението за участие на Хърватия в Европейското икономическо пространство (ЕИП), както и трите свързани с него споразумения – Допълнителният протокол за финансов механизъм на Норвегия за периода 2009-2014 г. вследствие на участието на Република Хърватия в ЕИП, Допълнителният протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия вследствие на присъединяването на Република Хърватия към ЕС и Допълнителният протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия вследствие на присъединяването на Република Хърватия към ЕС, и на заключителния акт към споразумението.

С документите Хърватия става договаряща страна по Споразумението за ЕИП.

 

България и Кипър ще си сътрудничат за опазване на движимите културни ценности

 

Правителството одобри проекта на Меморандум за разбирателство между българското Министерство на културата и Министерството на транспорта, комуникациите и благоустройството на Република Кипър за предотвратяване на кражби, незаконните разкопки и незаконния внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на движими културни ценности, както и за насърчаване на тяхното връщане.

Решението на Министерския съвет има за цел развиването на сътрудничество между двете страни за опазване на движимите културни ценности чрез обмен на информация и обучение и обмен на експерти. България и Кипър ще координират действията си, за да увеличат още повече осведомеността на широката общественост, музеите и други културни институции за опасностите, пораждани от кражбата, незаконно изнесените и придобити обекти на културното наследство.

 

ДАНС е обявена за компетентен орган

по споразумение с НАТО за управление на кризи

Министерският съвет одобри проекта на техническо споразумение за взаимодействие между правителството на България и Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия. С него за компетентен орган по прилагането му е определена Държавната агенция „Национална сигурност”.

Въз основа на споразумението ДАНС и Центърът за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО ще обменят информация относно оценката на различните видове заплахи, произтичащи от шпионаж, саботаж, терористична и подривна дейност, провеждани от враждебни разузнавателни служби, терористични организации и елементи и дефиниране и съгласуване на предприеманите мерки.

 

България и Молдова ще задълбочават сътрудничеството си в икономическата сфера

 

Правителството одобри проекта на меморандум за разбирателство между българската Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и молдовската Организация за подкрепа на малкия и среден бизнес.

Документът ще подпомогне развитието на икономическото сътрудничество между България и Молдова. Двете страни се договарят да подпомагат предприятията от съответните държави да установят и поддържат различни форми на партньорство. Предвижда се двете институции да работят съвместно в областта на развитието на малките и средните предприятия като предоставят реални възможности за разширяване на бизнес контактите между България и Молдова. Предприятията от двете страни ще бъдат подпомагани чрез обмен на информация за законодателството в областта на търговско-икономическата дейност, насърчаване установяването на преки контакти, реализация на инвестиционни проекти и създаване на смесени предприятия, обмен на опит и на специалисти, обмен на публикации. Българската и молдовската страна ще си сътрудничат и при организиране на мероприятия в услуга на предприятията.

Очаква се документът да бъде подписан на предстоящото осмо заседание на Междуправителствената българо-молдовска комисия за икономическо сътрудничество, което ще се проведе на 24 и 25 март в София. Днес кабинетът утвърди позициите и състава на българската делегация, която ще участва във форума. В рамките на срещата ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с взаимната търговия на двете страни, туризма, селското стопанство, информационните и комуникационни технологии и др. Предвижда се Комисията да набележи съгласувани мерки за активизиране и разширяване на сътрудничеството и деловите връзки между двете страни в областите от взаимен интерес.

 

Правителството одобри резултатите от заседания

на Съвета на ЕС

 

Правителството се запозна с резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 15 февруари в Брюксел. На него Нидерландското председателство представи своята работна програма, в която са включени темите за намаляването на хранителните отпадъци, опита от прилагането на реформираната Обща селскостопанска политика, антимикробната резистентност, дисбалансът между патентно право и правата на селекционерите на растения и др. В областта на рибарството приоритет ще бъде даден на сключването на споразумения за многогодишни планове за устойчиво управление на рибните запаси и разширяване на задължението за разтоварване с оглед предотвратяване на хранителните отпадъци.

Обсъдени бяха продължаващите трудности в сектора на млякото, свинското месо и плодовете и зеленчуците. Комисар Хоган отбеляза, че негативните тенденции на пазарите са по-дълбоки и продължителни от предвижданото и очаква от делегациите допълнителни предложения за решения, които да бъдат обсъдени. Министрите се обединиха около мнението, че ЕК прави сериозни усилия в търсенето на трети пазари. Много от тях споделиха, че оказаната досега от ЕК подкрепа е съществена, има ефект, но е необходимо да бъде анализирана и допълвана.

Правителството одобри резултатите от участието на българската делегация в редовното заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС. Срещата се проведе на 24 февруари в Брюксел. В рамките на заседанието беше приета резолюция на Съвета относно насърчаването на социално-икономическото развитие и приобщаване в ЕС чрез образование. Бяха обсъдени и въпроси във връзка с новата инициатива на ЕК – „Програма за нови умения за Европа“. Министрите обмениха мнения на тема „Насърчаване на активното гражданско участие и утвърждаване на основните ценности чрез образование - последващи действия на Парижката декларация“.

Министрите на вътрешните работи, които заседаваха в рамките на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи” на 25 февруари в Брюксел, обсъдиха предложението за изменение на Регламент (ЕО) 562/2006 по отношение на засилването на проверките в съответните бази данни на външните граници (Кодекс на шенгенски граници) и актуалното състояние в изпълнението на мерките и предстоящите действия в областта на миграцията. България представи позицията си, че ефективността на граничния контрол не зависи само от извършването на систематични проверки, но и от осигуряването на бърза, достоверна и изчерпателна информация в базите данни и наличието на ясна процедура за последващи действия. Страната ни потвърди необходимостта от намирането на общоевропейско решение на предизвикателствата, продължаване подкрепата за Гърция и преосмисляне на механизмите за релокация, които не са достатъчно ефективни към момента.

Правителството се запозна с доклад с резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което се проведе на 8 март 2016 г. в Брюксел. На него беше постигнато политическо споразумение по проекта на директива за задължителния обмен на информация в областта на данъчното облагане, който е първият елемент от пакета от мерки на ЕК за укрепване на европейските правила срещу избягването на данъци и агресивното данъчно планиране. Обсъди се и изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки въз основа на докладите и задълбочените прегледи по държави в рамките на Европейския семестър за 2016 г. Съветът прие заключения по доклада относно фискалната устойчивост в ЕС за 2015 г. ЕК и нидерландското председателство представиха актуалното състояние по изграждането на банковия съюз и информираха Съвета за резултатите от срещата на министрите на финансите и на управителите на централните банки на държавите от Г20 на 26-27 февруари 2016 г. в Шанхай, Китай.

 

Прекратява се концесионният договор

за добив на строителни материали

от находище „Антимово I

 

Концесионният договор за добив на заглинени пясъци от находище „Антимово I“ в община Видин ще бъде прекратен по взаимно съгласие между страните. Договорът е сключен през 2012 г. за срок от пет години. От находището не е осъществяван добив. В мотивите за искането си концесионерът „ФЦЦ Конструксион“ АД посочва, че концесията е предоставена във връзка с изграждането на моста на р. Дунав между Видин и Калафат и прилежащата инфраструктура. „ФЦЦ Конструкцион” АД е изпълнител на проекта, който е завършен през юни 2013 г.

По искане на „Холсим кариерни материали Рудината” АД концесионната площ по договора за добив на варовици ще бъде увеличена с 5 дка. Промяната се налага с цел безопасно извършване на задълженията по рекултивация и възстановяване на нарушените при добива терени. В заявената допълнителна площ няма заведени запаси и няма да се извършва добив. Кариерата „Рудината“ се намира в Столична община, район „Кремиковци“.

В съответствие на сегашната норматива уредба се променя РМС №622/2009 г. за предоставяне на концесия за добив на индустриални минерали – пясъци, годни за шихтоване на меден концентрат, от находище „Манастира Св. Тодор“. Промените отразяват осъвременената Наредба за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства, както и промените в Закона за подземните богатства от 2010 г. Находището е разположено в землищата на с. Доброславци и с. Балша, район Нови Искър, община Столична. До момента не е сключен концесионен договор поради обжалвания. Жалбите са оставени без последствия и съдебното производство е прекратено на последна инстанция, което дава възможност договорът да бъде сключен. За концесионер е определен ЕТ „Тодор Дичов Христов“.

Ивайловградското дружество „Тива“ ООД ще бъде новият концесионер на находище „Корумахле“. Съгласно приетото решение на Министерския съвет, концесионерът „Геотул“ ЕООД, гр. София, прехвърля изцяло правата и задълженията си по предоставената концесия за добив на скалнооблицовъчни материали – гнайси, от находището, разположено в землището на с. Железино, община Ивайловград. Концесионният договор е сключен през 2007 г. за срок от 25 години.

 

Близо 1,5 млн. лв. ще бъдат инвестирани в добиване и проучване на подземни богатства

в четири общини

 

ЕТ „Инерт-94-Цветелин Петров” ще добива пясъци и чакъли за добавъчни материали в строителството от находище „Антената” в Столична община. Правителството предостави концесията за срок от 35 години, като през този период дружеството ще вложи 1 179 000 лв. в добива. Очакваните концесионни плащания за целия период ще надхвърлят 1 386 000 лева, като половината от тях (без ДДС) ще постъпват в общинския бюджет.

„Дънди Прешъс Металс Крумовград” ЕАД получава две тригодишни разрешения за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площите „Лада“ и „Ярило” в община Крумовград. Дружеството ще инвестира минимум 141 100 щатски долара в геолого-проучвателните дейности. Стойността на мероприятията по опазване на околната среда за срока на договорите е 4000 щатски долара.

„Насипни Материали“ ЕООД ще проучва строителни материали в площта „Осище“, разположена в землището на с. Потоп, община Елин Пелин. Разрешението се предоставя за срок от една година, като през този период дружеството ще вложи близо 130 хил. лв. в проучвателните дейности. Предвидени са и 15 000 лева за опазване на околната среда.

В площта „Вела“, разположена в землището на Вълчедръм, „Катерина - Г и М“ ЕООД ще проучва за срок от една година възможността за добив на строителни материали. Предвидените инвестиции надхвърлят 29 хил. лева, а мероприятията по опазване на околната среда са близо 3 хил. лева.

 

Отпускат се средства за обучението

на Марсело Илиев в Кеймбридж

Правителството одобри изплащането от бюджета на Министерството на образованието и науката на 3950 британски лири за настаняване в общежитие на Марсело Илиев, който се обучава в CATS College Cambridge.

С две решения на Министерския съвет от 2015 г. бяха одобрени плащания в размер на 8700 британски лири като частични вноски за общежитие на момчето от Монтана, което през 2015 г. издържа приемния изпит за колежа в условията на голяма конкуренция. Сумата, необходима за заплащане на таксите и настаняването за двугодишния срок на обучение, е непосилна за неговото семейство. Затова таксата за обучение на Марсело Илиев е поета от Камарата на строителите в България, а заплащането на разходите за общежитие – от МОН.

България и Малайзия ще си сътрудничат

по правни въпроси

Министерският съвет одобри проекта на меморандум за разбирателство и сътрудничество по правни въпроси между правителствата на България и Малайзия.

Документът насърчава развитието на взаимоизгодното сътрудничество в правната област между двете държави, предвиждайки обмен на законодателна информация, на добри практики по въпроси от взаимен интерес, размяна на посещения на професионалисти от правната област, вкл. провеждане на различни програми за обучение. При изпълнение на меморандума българската страна ще участва със служители от Министерството на правосъдието и представители от структурите на прокуратурата, а от малайзийска – от Службата на Главния прокурор.

 

Актуализират се таксите за добив

от защитени територии

 

Правителството прие нова тарифа на таксите, заплащани за разрешените за ползване гъби, плодове, дървесина и паша в защитени територии – изключителна държавна собственост.

През последните 15 години стойностите на аналогичния добив извън защитените територии нараснаха значително, което доведе до увеличаване на антропогенния натиск върху териториите, предмет на защита. С новата тарифа се актуализират цените на добива и се защитават интересите на държавата спрямо актуалните пазарни цени на природните ресурси, като се компенсират административните и материалните разходи, направени за съхраняването и възпроизводството на ресурсите.

 

Споразумението с Индонезия за освобождаване

от визи на притежателите на дипломатически

и служебни паспорти става безсрочно

Министерският съвет одобри две промени в подписаното през 2009 г. междуправителствено споразумение на България и Индонезия за освобождаване от визи на притежателите на дипломатически и служебни паспорти.

С първата от тях отпада изискването споразумението да е със срок на действие от 5 години с възможност за продължаване за нов петгодишен период. Възприема се международната практика подобен тип документи да са безсрочни, освен ако някоя от договарящите страни не поиска прекратяването му по съответния ред.

Втората промяна е свързана с прецизиране на срока, в който притежателите на дипломатически и служебни паспорти могат да влизат, преминават транзит или пребивават на територията на страната ни без изискване за виза. Тук отново се възприема принципът на аналогични споразумения, а именно – до 90 дни в рамките на всеки 180 дни от датата на влизане.

 

За ратификация са предложени подписаните споразумения по Инициативата за малки и средни предприятия

Министерският съвет предлага на Народното събрание за ратификация подписаните на 2 март т. г. Споразумение за финансиране и Договор за залог между правителството на България и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и Споразумение между кредиторите относно Инициативата за малките и средните предприятия между правителството на България, Европейския съюз, Европейската инвестиционна банка и ЕИФ за изпълнението на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020.

В изпълнение на Инициативата за МСП се предвижда структуриране и стартиране изпълнението на един финансов инструмент – неограничени гаранции за предоставяне на капиталово облекчение на финансови посредници за нови портфейли за дългово финансиране на допустими МСП, посредством който да се подобри достъпът до дългово финансиране за тези предприятия. Чрез предоставяния финансов инструмент се адресират основните трудности пред българските МСП – невъзможността да наберат достатъчно капитал за своя бизнес поради ограничен достъп до иновативни финансови инструменти, високи изисквания за обезпечение и цена на дълговото финансиране.

Инструментът предвижда издаването на неограничени гаранции в полза на заемни и лизингови компании за покриване на кредитния риск по заеми и лизингови плащания, предоставени на български МСП и включени в гарантираното портфолио. Гаранциите се предоставят от ЕИФ, като покриват до 60% от загубата на всеки кредит, без лимит на покритието на ниво портфейл.

Предлагането на кредити на МСП по финансовия инструмент на пазара се очаква да започне през третото тримесечие на 2016 г., а общият размер на отпуснатите кредити да достигне между 400-600 млн. евро.

 

Разработване на ефикасна правно-нормативна рамка за превенция и противодействие

на радикализацията и тероризма,

предвижда правителствен план

 

Изработване на ефикасна правно-нормативна рамка за превенция и противодействие на радикализацията и тероризма, е една от мерките в приетия от правителството план за изпълнение през 2016 г. на Стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма. Това включва изготвянето на законопроект за противодействие на тероризма, на концепция за комуникация с медиите и гражданското общество в условията на управление при кризи, възникнали в резултат от терористична дейност, изготвяне на планове за противодействие на тероризма на компетентните министерства и ведомства, областни и общински администрации и стратегически обекти, както и на механизъм за оказване на съдействие на български граждани, станали обект или жертва на терористичен акт на територията на трети държави.

Планът предвижда също изграждането на система за мониторинг и координация между министерствата и ведомствата по отношение на противодействието на радикализацията и тероризма чрез специализирани контактни точки, платформа за бърз и качествен обмен на информация, методика за идентифициране, наблюдение и оценка на проявленията и рисковете от радикализация. В него са включени мерки за подобряване организацията и дейността на специализираните структури и повишаване на административния им капацитет.

 

Повишава се ефективността на публичните разходи за висше образование

Правителството прие постановление за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища. С постановлението се приема и Списък на приоритетните професионални направления.

В изпълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование средствата за издръжка на обучението ще се определят въз основа на диференцирани нормативи по професионални направления за един студент, броя на приетите студенти и докторанти, и комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда. Постановлението е в съответствие с политиката, заложена в Стратегията за развитие на висшето образование в България за периода 2014-2020 г., в която са предвидени последователни мерки за диференциране на финансирането според резултатите и за прекратяване приема на студенти при ниски резултати.

Комплексната оценка е базирана на две концепции за качество в системата на висшето образование – академичната и пазарната, измерена чрез реализация на завършилите студенти и връзката с пазара на труда.

За 2015 г. делът на субсидията, определена въз основа на комплексната оценка, е 12,8% от издръжката на обучението. За да се стимулират държавните висши училища да повишат качеството си на обучение, този дял следва значително да се увеличи. В програмната декларация на правителството е поет ангажимент за поетапно обвързване на минимум 50% от субсидията за обучение с качеството на образование до края на мандата през 2018 г.

За тази цел в Стратегията са предвидени последователни мерки за диференциране на финансирането според качеството на образованието и реализация на завършилите и за прекратяване приема на студенти при ниски резултати, диференциране на субсидията за научна дейност за висшите училища въз основа на обективни показатели за научните резултати и спиране на субсидията за научна дейност на висшите училища със слаби научни резултати.

Въведени са и приоритетни професионални направления. Целевото финансиране на тези стратегически направления е важно в национален план. Политиката на държавата следва да бъде насочена към ограничаване разрастването на неефективните професионални направления и специалности и стимулиране на висше образование, което да отговори на изискванията и потребностите на реалната икономика и пазара на труда. В същото време държавата е длъжна да защити определени професии, интересът на потребителите към които е ограничен, но са важни за икономическия и социален живот в страната.

Сред приоритетните професионални направления са теория и управление на образованието и педагогика, природни науки, математика, информатика и компютърни науки, машинно инженерство, електротехника, електроника и автоматика, комуникационна и компютърна техника, енергетика, транспорт, корабоплаване и авиация, архитектура, строителство и геодезия, различни видове технологии, растениевъдство, животновъдство, изкуства и военно дело.

С настоящото постановление и утвърдения списък ще се ограничи финансирането на определени професионални направления, в които дадено висше училище не успява да се конкурира успешно с останалите. Това ще го мотивира да фокусира усилията си главно в направленията, в които обучението е с достатъчно високо качество и добра реализация на студентите.

 

Определен е редът за осигуряване на безплатни учебници и помагала в детски градини и училища

Правителството прие постановление в изпълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, с което се определя редът за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти. Решението произтича от държавната политика за улесняване на достъпа до образование, по-пълното обхващане и задържане на учениците в училище, както и за насърчаване на участието в образователния процес.

За безвъзмездно ползване се предоставят познавателни книжки по образователните направления за децата в задължителна предучилищна възраст, учебници или учебни комплекти по общообразователните учебни предмети за учениците от I до VII клас. Предоставят се също учебници или учебни комплекти по общообразователните учебни предмети, отпечатани на брайлов шрифт, за учениците от I до XII клас с нарушено зрение, както и учебници по специалните предмети за учениците със сензорни увреждания от I до XII клас.

За осигуряване на обучението по български език в европейските училища се осигуряват познавателни книжки и учебници по български език и литература за учениците до VII клас.

Средствата за закупуване на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти ежегодно се планират по бюджета на Министерството на образованието и науката.

 

Приет е годишният план за изпълнение

на Националната програма за защита при бедствия

Правителството прие плана за 2016 г., в който са конкретизирани мерките за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия. В него се залага на превенцията и координираните действия на административните структури за овладяване и преодоляване на последиците от бедствията, защитата на живота и здравето на населението и опазване на културните ценности.

Основните дейности в годишния план са оценка и картографиране на рисковете от земетресение, ядрена и радиационна авария и геоложки риск, довършване на картирането на заплахата и риска от наводнения и разработване на планове за управление на този риск, подготовка на органите на изпълнителната власт и на силите за реагиране при бедствия, както и даването на повече знания в тази област в системата на средното образование.

Средствата за изпълнение на плана са държавният и общинските бюджети и структурните фондове на ЕС.

 

Намалява се общата численост на персонала

в областна администрация Кюстендил

С промени в Устройствения правилник на областните администрации се намалява числеността на персонала в администрацията в Кюстендил от 26 на 24 бройки.

Предложението е на областния управител на Кюстендил и цели оптимизиране на разходите за персонал в съответствие с утвърдения бюджет за 2016 г.

 

 

До края на годината ще бъдат публикувани

в отворен формат 304 набора от данни

 

Правителството одобри Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат. Списъкът съдържа 304 набора от данни (регистри, списъци, статистики и др.), които ще бъдат публикувани по график до края на 2016 г. на Портала за отворени данни (www.opendata.qovernment.bg), на който към момента 43 организации от обществения сектор са публикували 141 набора от данни от обществено значение.

Отворените данни представляват публичната информация, която е публикувана в отворен, машинночетим формат, позволяващ нейната повторна употреба за търговски или нетърговски цели. Въвеждането на инициативата за отворените данни е продиктувано от липсата на пълноценен достъп на гражданите и бизнеса до публичната информация, притежавана от обществения сектор.

Част от наборите от данни, които ще бъдат публикувани в отворен формат през 2016 г. са: списък на лечебните заведения за болнична помощ, лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, които се заплащат по реда на Закона за здравното осигуряване, регистър на имоти държавна собственост, областна транспортна схема, списък на училища, детски градини и обслужващи звена, данни за качеството на атмосферния въздух, списък с всички бюра по труда на територията на България; справка за броя на групите в детските градини, сборен баланс на пенсионните фондове, пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България, общ доход на домакинствата по източници на доходи и години (средно на домакинство), централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност.

Публикуването на публичната информация в отворен формат значително подобрява достъпа до публичната информация и нейното повторно използване за нетърговски и търговски цели (като създаване на иновативни бизнес услуги, нови компютърни и мобилни приложения и др.). Повишава се прозрачността на администрацията и се засилва участието на гражданите в управлението.

 

Приета е актуализираната пътна карта

за изпълнение на Стратегията за електронно управление

Министерският съвет прие актуализирана пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в България за периода 2015-2020 г. Документът надгражда заложените цели в първоначалния вариант, през май 2014 г. и отразява приоритетите в програмата на правителството, развитието на проектите по ОП „Административен капацитет“ 2007-2013 г., новите потребности и предизвикателства, пред които се изправя електронното управление в България, както и новата нормативна уредба и стратегически документи в Европейския съюз.

Приоритетните проекти за 2016-2017 г. предвиждат надграждането на съществуващи информационни системи на администрациите, които предоставят най-големия обем административни услуги – министерствата на правосъдието и на вътрешните работи, Агенцията по вписванията, Агенция „Митници”, Агенцията за обществените поръчки и др. През втория етап от реализацията на Стратегията се очаква електронизиране на най-често използваните административни услуги, които са насочени пряко към гражданите и бизнеса, електронизиране на процесите на най-често използваните комплексни административни услуги, изцяло използване на услугите на електронната идентификация и електронна авторизация от участниците в процесите на електронното управление.

Документът е приет на вносител.

 

Приета е Националната здравна карта

Правителството прие Националната здравна карта (НЗК) на Република България. Чрез нея се определят и планират потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ, на база на които трябва да се адаптира структурата на здравната мрежа и да се планира ефективно и справедливо използване на ресурсите. НЗК е разработена въз основа на областните здравни карти, като за разработването й бе създадена национална комисия.

За гарантиране на достъпа на населението до медицински услуги в първична медицинска помощ са необходими най-малко 4886 общопрактикуващи лекари, което надвишава настоящия им брой. При анализа и планирането е използван евростандартът – 1 личен лекар на 1500 души население, което определя недостиг от над 470 лични лекари.

В НЗК е определен и необходимият минимален брой лекари в специализирана извънболнична медицинска помощ по области, като е направена корекция с цел осигуряване на прием извън настоящата регулацията на НЗОК и разширяване на обхвата на дейностите, осъществявани в извънболнични условия. За определени специалности в градовете, в които е налице по-високо ниво на търсене на медицинска помощ като София. Пловдив, Варна и др., е определен по-висок коригиращ коефициент за покриване на нуждите на населението на регионално и национално ниво. Общият брой на необходимите лекари в извънболничната помощ е над 11 000, а на лекари по дентална медицина – 9119. В НЗК за пръв път са планирани потребностите на населението от специалисти по здравни грижи в извънболничната помощ, като необходимият брой медицински сестри е 10 805.

Планираните в НЗК потребности от лекари, лекари по дентална медицина и специалисти по здравни грижи в извънболничната помощ надвишават наличните човешки ресурси по области и региони и са ориентирани към осигуряване на условия за развитие на извънболничната помощ и разширяване на обхвата на предоставяните медицински услуги, включително и на здравни и интегрирани здравно-социални услуги в общността.

Планирани са брой болнични легла по видове, медицинските дейности и нивата на компетентност, като за всяка област са приложени коригиращи коефициенти, които отчитат здравно-демографска структура, използваемост и преминали пациенти през областта, включително и от други области. Определеният общ брой на легла за активно лечение при осигуреност от 4,9 на 1000 души е 35 855, а към момента те са 38 284. Анализът на съществуващите легла по видове медицински дейности установи недостиг на педиатрични легла, относително оптимална осигуреност с интензивни и акушеро-гинекологични легла и излишък на терапевтични и хирургични легла. Броят на леглата за дългосрочна грижа, физиотерапия и рехабилитация и психиатрични легла, определен като потребност в НЗК, е 16 802. За дългосрочни грижи, продължително лечение, палиативни грижи са планирани 6588 от тях, което надвишава значително наличните. Целта е да се осигурят условия за развитие на тези дейности, включително и чрез преструктуриране на активни болнични легла.

За пръв път с НЗК се въвежда механизъм за планиране па потребностите от високотехнологични методи за диагностика и лечение и свързаната с тях медицинска апаратура.

Като елемент на НЗК е разработена карта на системата за спешна медицинска помощ, съдържаща броя и местоположението на структурите на спешна медицинска помощ. Картата на спешната медицинска помощ определя и потребност от създаване на 17 т.нар. „изнесени екипи" в районите със затруднен достъп на населението.

 

Приет е Правилника за прилагане на Закона за ДАР

Правителството прие Правилник за прилагане на Закона за Държавна агенция „Разузнаване“. В него са посочени държавните органи, на които Агенцията предоставя разузнавателна информация. Изброяват се и необходимите документи за заемане на длъжност на държавен служител в Агенцията и се установява редът за възникване, изменение и прекратяване на служебното правоотношение.

Уредени са също така ранговете със степените на държавните служители в Агенцията, условията и редът за провеждане на атестирането им, условията и редът за прикриването на служители на Агенцията в държавните органи, организации и в други юридически лица, както и редът за провеждане на дисциплинарно производство и налагане на дисциплинарни наказания.

Правилникът съдържа разпоредби относно служебното правоотношение на председателя, неговите заместници и инспекторатът на Агенцията. Уреждат се и основните права и задължения на ръководителите на структурни звена в Агенцията и на други длъжностни лица, конституирането на които е предвидено в специални закони.

 

Одобрен е Меморандум за разбирателство

за въздушен транспорт с Индия

Правителството одобри Меморандум за разбирателство, с който се изменя Спогодбата между правителствата на България и Индия за въздушни съобщения от 1992 г.

С промените се осъвременява двустранната правна рамка в областта на въздушния транспорт. Това ще улесни експлоатирането на редовни линии между България и Индия, което от своя страна ще стимулира търговско-икономическите отношения, туризма и културния обмен.

С промените се изпълняват и договореностите между ЕС и Индия двустранните спогодби на държавите-членки с Индия ще бъдат приведени в съответствие с европейското право.