"Булгаргаз" предлага по-ниска цена на природния газ за II-ро тримесечие на 2016 г.
В съответствие с изискванията и условията на Наредба № 2/2013 г. за регулиране на цените на природния газ, "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД предложи на КЕВР да утвърди цена на природния газ за второ тримесечие на 2016 г. в размер на 312,21 лв./хм3 без акциз и ДДС.
Това е намаление в сравнение с прилаганата през първо тримесечие на 2016 г. цена с 93,35 лв./хм3 – 23,02 %.