Планирате ли да заминете в друга страна с цел припечелване на средства? Или вече работите навън? Ето някои полезни съвети за погасяването на данъци в чужбина.

Ако решите да работите легално извън родината, това означава, че част от доходите ви ще бъдат усвоени от тамошната данъчна служба. Какво е специфично при данъчната система в чужбина и какъв е размерът на облагаемия доход, зависи от данъчната система на държавата, в която се прилага.
Важно е да знаете, че по отношение на данъците, почти всички страни споделят обща функция -  възможност за подаване на заявление за възстановяване на част от данъка. Казват че "Тези, които четат, знаят повече", затова ви препоръчваме да прочете повече.

Германия
Данъчната година в Германия е с продължителност от 01.01. – 31.12. на текущата година, както е и в България.Хората, които работят в Германия или упражняват бизнес дейност, са длъжни да отчитат всички реализирани доходи през годината.
Възстановяване на данъци може да се извърши най-много до 4 години назад. Всеки един работник, нает законно от немска компания, трябва да получи от работодателя си документ потвърждаващ получена месечна заплата, т. нар. Abrechnung, а при прекратяване на трудовото правоотношение и/или край на фискалната година - доказателство за трудова заетост, което се нарича Lohnsteuerbescheinigung. Въз основа на тези документи може да се кандидатства за връщане на данъци. В Германия има няколко класа данъци, към които може да се причислите. Класът се определя спрямо семейното положение, наличие на деца, брой работодатели и т.н. Освен това, има няколко типа данъци в Германия: Lohnsteuer (данък общ доход), Kirchensteuer (църковен данък) и Solidaritätszuschlag.
Повече информация можете да намерите тук: http://www.rttax.com/bg/germany

Холандия
Данъчната година в Холандия трае от 01.01. - 31.12. на същата година, а за възстановяване на данъци може да се кандидатства до 5 години от последната заетост. Лице, наето законно в страната, трябва да има издаден Sofinummer - социално-осигурителен номер. Най-важното доказателство за трудова заетост в Холандия е Jaaropgave (т.нар. годишен отчет). Работодателят издава “Jaaropgave” в края на данъчната година. Този документ съдържа лични данни на наетото лице, Sofinummer, размер на общия доход и размер на отчетения данък. Когато работите в Холандия може да се застраховате чрез чат осигурителна компания, като такава полица ви дава и правото да кандидатствате за нейното възстановяване. Разходите за такива застраховки зависят от различните застрахователни компании и голяма част от тях могат да бъдат върнати. За връщането на здравната си застраховка Zorgtoeslag могат да ви помогнат  фирмите-посредници, специализирани в областта на данъчното облагане.
Повече информация можете да намерите тук: http://www.rttax.com/bg/netherlands

Великобритания
Времетраенето на данъчната година във Великобритания е малко по-специфично. Тя започва на 5 април на текущата година и приключва на 6 април следващата. Може да опитате възстановяване на данъци за 4 години назад. Например ако сте работили там през 2012/2013 година  все още може да кандидатствате за връщане. Всяко лице, извършващо законна трудова дейност в Обединеното кралство, получава месечни документи за заплата от работодателя, т.нар. фишове(payslips). След прекратяване на договора, служителят получава от работодателя формуляр P45, който съдържа размера на доходите му и удържания данък. В края на всяка данъчна година, работодателят издава формуляр P60. Всеки данъкоплатец може да провери акаунта си в сайтa HM revenue на  отдела за държавните приходи. Там е поместена и информация как се възстановяват данъци.
Тези, които са самоназначени (self-employed) във Великобритания, трябва да знаят, че времето, в което могат да уредят своите данъци, е до 31.10. Ако не успеят да го направят в този срок, ще им бъдат начислени неустойки. Повече информация можете да намерите тук: http://www.rttax.com/bg/uk

Ирландия
Данъчната система в Ирландия е изненадващо подобна на тази, която се прилага в Обединеното кралство. Единствената разлика е, че фискалната година започва на 01.01. и продължава до 31.12. Възстановяване на данъци може да се заяви с 4 години назад, а формулярите, които служителите получават от работодателите, също са P45 и P60. Повече информация можете да намерите тук: http://www.rttax.com/bg/ireland

Норвегия
Уреждането на отношенията с норвежката данъчна служба е препоръчително  за онези, които са пропуснали да го направят. Също като в нашата страна, данъчната година в Норвегия трае от 01.01.-31.12. Кандидатстването за възстановяване на данъци е с 5 години давност, т.е. можете да се възползвате, ако сте работили през последните 5 години. Основният документ, потвърждаващ заетостта, се нарича Arsoppgave. Всеки служител го получава от работодателя си в края на трудовото правоотношение. Данъчната служба изпраща до данъкоплатците формуляр за данъчна декларация Selvangivelse през март, в който се отчитат данни за отчетените приходи, разходи и платени данъци. В случай на съмнения, моля, свържете се с вашия консултант или фирма, специализирана в областта на чуждестранните данъци.
Норвегия е страна, която предоставя данъчни облекчения на своите данъкоплатци. През първите две години на работа в Норвегия, ако работодателят не покрива разходи за настаняване и пътуване, служителите могат да поискат 10% данъчно облекчение.
Повече информация можете да намерите тук: http://www.rttax.com/bg/norway