Парламентът заседава извънредно. Пленарното заседание ще започне в 12:00 часа. В проектопрограмата за работа на народното събрание са предвидени пет точки. В първа точка депутатите ще гласуват на второ четене промените в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Kaто втора точка е ще се разгледа на първо четене и промени в Закона за вътрешния одит в публичния сектор. В тях се предвижда задължително изграждане на одитни комитети във всички министерства, Държавен фонд „Земеделие“ и общините с вътрешен одит и заличаването на изискванията за минимална численост на звената за вътрешен одит.

Депутатите ще гласуват на първо четене промени в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и в този за държавните помощи. Ще се разгледат и промените в Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.