Приет е планът за управление на Природен парк „Беласица”

Кабинетът прие плана за управление на Природен парк „Беласица”, с който се определят общата характеристика на защитената територия и компонентите й, функционалното зониране и режимите на територията, както и главните цели на управление.

Планът е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за защитените територии и Наредбата за разработване на плановете за управление на защитените територии, съобразен е и със съвременните и утвърдени в Европа подходи за планиране и управление на защитените територии. Съдържанието му отразява изискванията спрямо природния парк, като защитена територия и приоритетните дейности за изпълнение през следващите години.

По този начин се осигурява опазването и поддържането на биологичното разнообразие на територията на Природен парк „Беласица” и се дава възможност за осъществяване на научни, образователни и възстановителни дейности. С плана ще се даде възможност за прилагането на устойчиви практики в горите и селското стопанство, както и развитието на туризъм и екологосъобразни икономически дейности, което ще се отрази положително на благосъстоянието на населението в региона.

Природен парк „Беласица” е най-новият природен парк в България. Той е обявен със заповед на министъра на околната среда и водите от 2007 г. с цел опазване на вековни гори, съставени основно от обикновен бук, обикновен кестен и естествени чинарови местообитания; опазване на защитени и ендемични растителни и животински видове; уникални и представителни съобщества и екосистеми в безлесната зона на планината.

 

63 деца ще получат персонални пенсии

63 деца без право на наследствена пенсия от починал родител ще получат персонални пенсии в размер на 103,64 лв. месечно, реши правителството. Персонална пенсия ще получи и жена, навършила възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО, родила и отгледала седем деца до навършване на 18-годишната им възраст.
Пенсиите в размер на 90 на сто от социалната пенсия за старост ще се изплащат от 1 март 2016 г. С отпускането им ще бъдат подпомогнати 47 семейства, останали в затруднено финансово положение.

 

Правителството утвърди годишните разчети
на сметката за средства от ЕС на Националния фонд за 2016 г.

Правителството утвърди годишните разчети на сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд за 2016 г.

С решението се осигурява финансов ресурс за успешно приключване на разплащанията по оперативните програми, съфинансирани от Кохезионния и от структурните фондове на ЕС за периода 2007-2013 г., за приключване на предприсъединителните инструменти ФАР и САПАРД, Преходния финансов инструмент, Кохезионен фонд, както и за ефективно и ефикасно изпълнение на оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на ЕС за финансовата рамка 2014-2020 г., програмите за трансгранично сътрудничество по външни граници на ЕС и други инструменти за финансова помощ, като се гарантира прозрачността при разходването на публични средства.

Решението се приема в изпълнение на разпоредбата на чл. 83, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 година.

 

Увеличават се минималните работни заплати на военнослужещите и на цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили

Правителството промени Постановление №184 за заплатите на военнослужещите и на цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Мотив е определянето на нов размер на минималната месечна работна заплата за страната от 420 лв. от 1 януари 2016 г.

Изменението засяга размера на минималната основна месечна заплата на всички технически и експертни длъжности за цивилните служители по трудово правоотношение в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, за които не се прилагат Законът за държавния служител и чл. 107а от Кодекса на труда, както и максималната основна месечна заплата на всички технически длъжности и експертните длъжности до главен специалист в тези структури, които са под минималната работна заплата, определена от началото на годината.

 

Отчуждават се частни имоти за изграждането на обходния път на Габрово

Правителството прие решение за отчуждаване на частни имоти за изграждането за обходния път на Габрово. Терените се намират в землището на кв. Борово-Велчовци. Финансирането на процедурата се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура”, а решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.
С друго решение кабинетът предостави на администрацията на Националната агенция по приходите части от сграда на бул. „Цариградско шосе”№111 в София. Те са с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната.

На община Сливница Министерският съвет предостави имот с площ 2,98 дка. Той се намира се на ул. „Патриарх Евтимий” №48 в града. Досега теренът с построените в него сгради е бил стопанисван от МВР, но към момента е с отпаднала необходимост за ведомството. Имотът е необходим на местната власт за изпълнение на Общинската стратегия за развитието на социалните услуги в община Сливница (2010-2015 г.). Придобиването му ще даде възможност за изграждане на дневен център за деца и младежи с увреждания или за удовлетворяване на други нужди със социална насоченост.

 

Български военнослужещи ще се присъединят към операция на НАТО в Турция

Министерският съвет прие решение, с което разрешава изпращането на до осем български военнослужещи за участие в състава на 2-ри свързочен батальон на НАТО в операцията на Алианса по усилване на противовъздушната отбрана на Турция. Участието им ще започне от 1 март 2016 г. и ще продължи през срока на операцията.

Участието в операцията потвърждава реалния ни принос към усилията на международната общност за опазването на териториалните граници на страните от Алианса, защитата на въздушното пространство и поддържането на мира в Близкия изток. То съответства на стремежа на страната ни да бъде надежден съюзник в поетите ангажименти за принос към колективната сигурност на НАТО.

Министерският съвет одобри и проектите на ноти за присъединяване/декларация за намерение за участие на България към меморандумите за разбирателство между министерствата на отбраната или правителствата на Чехия, Гърция, Германия, Словакия, Турция и Дания, Върховното Главно командване на Обединените въоръжени сили в Европа и Щаба на Върховния командващ Съюзното командване на НАТО по трансформацията относно оказване поддръжка като страна-домакин за изпълняване операции и учения на НАТО.

С решението се създават необходимите условия за планиране и реално осъществяване на логистичната поддръжка на подразделения от състава на Българската армия, ако се наложи тяхно участие в учения и/или операции, ръководени от НАТО, на територията на всяка една от шестте страни. Това допълнително гарантира изпълнението на поетите военни ангажименти, произтичащи от пълноправното членство на страната в НАТО и повишава оперативните способности за гарантиране на националната сигурност и интегриране към колективната отбрана.

 

Утвърдено е Споразумението между правителството на България, Гърция и Турция за съвместен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество

Правителството утвърди подписаното на 25 май м. г. споразумение между правителствата на България, Гърция и Турция за изграждане и функциониране на съвместен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество.

С документа се регламентира директен обмен на информация в реално време между служителите от компетентните национални органи на трите държави, които ще бъдат назначени на работа в центъра, който ще бъде изграден на българска територия на ГКПП „Капитан Андреево“. Основните въпроси, за които ще се обменя информация, са свързани с нелегална миграция и трафик на хора, подправяне на документи, трафик на наркотици и психотропни вещества и др.

Със Споразумението се урежда и статутът на служителите, начините на комуникация, оборудването на центъра и разходите. Специално са разписани разпоредби за защита на личните данни при обмена на информация. Регламентирано е и организирането на разменни посещения на експерти с цел съвместни обучения, както и обменът на опит.

 

Световната банка ще консултира МЗХ за устойчиво управление на ресурсите

Правителството даде мандат на министъра на земеделието и храните да подпише споразумение със Световната банка за предоставяне на консултантски услуги и одобри проект на споразумението. Целта е да се подкрепи опазването на екосистемите и устойчивото управление на природните ресурси в България чрез подобряване на информацията за горите и горските територии.

Споразумението цели получаване на подкрепа от Световната банка за подпомагане изпълнението на горските мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и развитието на горския сектор чрез повишаване капацитета на страната ни за събиране, анализиране, разпространение и използване на информация и документи. Това ще бъде постигнато чрез развитие на аналитичния и практическия капацитет на МЗХ, Изпълнителната агенция по горите, на научни институции и юридически лица от горския бизнес за проектиране и изпълнение на национални горски инвентаризации, основани на съвременни подходи и на най-добрите международни практики.

Целта на Националната горска инвентаризация е да се опишат и оценят състоянието и динамиката на горите в България – публични и частни, с което да се даде възможност за устойчиво развитие на горския ресурс. Ще бъде осигурена необходимата пълна информация за формиране на националната горска политика, за подпомагане на балансираното развитие на селските райони и на промишлеността.

 

В началото на март ще се проведе заседание на българо-иранската комисия
за икономическо сътрудничество

Министерският съвет одобри позициите на страната ни за 18-ата сесия на междуправителствената българо-иранска смесена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество. Форумът ще се проведе в периода 6-9 март в Техеран.
На него ще бъде направен анализ на двустранното сътрудничество и ще бъдат обсъдени перспективите за развитие в областта на търговията, селското стопанство, транспорта и телекомуникациите, научно-технологичното сътрудничество, земеделието и др. Ще бъде анализирана и практическата реализация и изпълнението на решенията от предходната сесия.

Министър Ивайло Московски ще ръководи българската делегация за участие в сесията. Съпредседател на форума от иранска страна е министърът на пътищата и благоустройството Абас Ахунди.

Кабинетът одобри резултатите от Двадесет и третата сесия на Междуправителствената българо-виетнамска смесена комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество. Заседанието се проведе в периода 23-29 ноември 2015 г. в Ханой.
По време на срещата бяха обсъдени търговско-икономическото и инвестиционното сътрудничество, сътрудничеството в сферата на селското стопанство, науката, образованието и подготовката на кадри, транспорта, информационните технологии и съобщенията, туризма и отбраната. В рамките на сесията бяха проведени два българо-виетнамски бизнес форума – в Ханой и в Хошимин.

 

Над 8 млн. лв. ще бъдат инвестирани в добив на подземни богатства от находище „Колобър“

„Каолин“ АД, гр. Сеново, ще добива кварц-каолинова суровина от находище „Колобър“, участъци „Първи“ и „Втори“. Кариерата се намира на територията на община Дулово, област Силистра.

Правителството одобри предоставянето на концесията за срок 35 години. Очакваните постъпления от концесионни плащания надхвърлят 28 млн. лева. Производствената дейност се предвижда да бъде обезпечена с инвестиции в размер на 8,2 млн. лв.

 

Одобрени са българските позиции за заседания на Съвета на ЕС

Правителството одобри позициите на България за предстоящи заседания на Съвета на Европейския съюз

На 29 февруари в Брюксел ще заседава Съветът на ЕС по конкурентоспособност в частта „Вътрешен пазар и индустрия”. Предвижда се обмен на мнения по темата „Проверка на конкурентоспособността: състояние на реалната икономика“. България подкрепя предложението за осъществяване на мониторинг от страна на ЕК по напредъка в областта на насърчаване на конкурентоспособността на европейската икономика, като периодично се прави анализ. Ще се проведат ориентационни дебати по темите „Интегриране на конкурентоспособността: пакет за кръговата икономика“ и „Европейски семестър: изпълнение на специфичните за всяка страна и други препоръки за премахване на бариерите пред растежа и инвестициите в сектора на услугите“.

Пакетът за кръгова икономика, който ЕК представи на 2 декември 2015 г., се състои от План за действие и редица законодателни предложения, насочени към намаляване на отпадъците и увеличаване на рециклирането и повторната употреба. Ще има обмен на мнения и по темата „Стоманодобивна промишленост: последващи действия след извънредния Съвет по конкурентоспособност на 9 ноември 2015 г. и конференцията за енергоемките отрасли на 15 февруари 2016 г. България поддържа инициативата относно необходимостта европейските институции да предприемат решителни действия в подкрепа на стоманодобивния сектор и в защита от нелоялни търговски практики, включително от засиления внос от трети страни.

Съветът по образование, младеж, култура и спорт ще заседава на 24 февруари в Брюксел в частта „Образование“. Очаква се да бъде приета резолюция относно насърчаването на социално-икономическото сближаване и приобщаване чрез образование. България ще подкрепи предложения проект на резолюция, като в центъра на текста са поставени осигуряването на ефективно инвестиране в образованието, преодоляването на недостига на умения и предвиждането на потребностите от определени умения, разглеждането на ролята на образованието за гражданското съзнание и социалното приобщаване.

Министрите ще обсъдят как по-добре да се свържат образованието, пазара на труда и обществото, като се съсредоточат върху въпросите, свързани с развиването на умения. Резултатите от дебата ще бъдат включени в предстоящото съобщение на Комисията относно програмата за нови умения за Европа. Целта на съобщението ще бъде намаляването на съществуващия в момента недостиг на умения и стимулирането на пригодността за заетост и мобилността. Ще бъдат обменени и възгледи по въпроса как гражданското съзнание и основните ценности да се утвърждават чрез образованието. Централно място в дебата ще заемат гражданското образование, предоставянето на учителите на възможности за действие и медийната грамотност.

Съветът на ЕС по правосъдие и вътрешни работи ще заседава на 25 февруари в частта „Вътрешни работи“. Предвижда се да бъде разгледано предложение за Регламент за изменение на Регламент (ЕО) 562/2006 по отношение на засилването на проверките в съответните бази данни на външните граници на ЕС. Предложението има за цел да повиши сигурността на гражданите при засилената терористична заплаха в Европа. В него е заложено държавите-членки да провеждат систематични проверки и на лица, ползващи се с правото на свободно движение, когато те преминават всички сухоземни, въздушни и морски външни граници на вход и изход. Систематичните проверки ще включват справки в ШИС II и базите данни на Интерпол, които България извършва и към момента на всички външни граници на ЕС.

В рамките на заседанието се предвижда и обмен на мнения по процедурата по прилагането на чл. 26 от Кодекса на шенгенските граници, който предвижда възстановяване на контрола по вътрешните граници на държава-членка, за която оценката по Шенген показва трайни и сериозни недостатъци в контрола на външните граници. Дискусията се провежда предвид приетите на 12 февруари Препоръки на Съвета към Гърция за отстраняване на сериозните недостатъци, идентифицирани през 2015 г. Ще бъдат обсъдени и последващите действия във връзка със заключенията на Европейския съвет, приети на 18-19 февруари 2016 г.

Правителството се запозна с резултатите от провелото се на 12 февруари в Брюксел заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН). В рамките на дневния ред Европейската комисия представи пакет от предложения, насочени към укрепването на европейските правила за борба с избягването на данъци. Комисията представи и план за действие за подсилване на европейското законодателство в борбата срещу финансирането на тероризма. Министрите на финансите приеха заключения по насоките за бюджета на ЕС за 2017 г., които ще бъдат използвани от председателството при преговорите с Парламента. ЕКОФИН прие мандата на ЕС за срещата на министрите на финансите и на управителите на централните банки на държавите от Г20 на 25-27 февруари в Шанхай. По време на заседанието, на базата на доклад от Европейската сметна палата, беше приета препоръка на Съвета за освобождаване от отговорност на ЕК по изпълнението на бюджета на ЕС за 2014 г.

 

Промяна в състава на Постоянното представителство в Брюксел ще обезпечи увеличения обем на работа в сектор „Финансови услуги”

Правителството увеличи състава на Постоянното представителство на България към Европейския съюз в Брюксел с една щатна бройка от Министерството на финансите. Целта е да се обезпечи увеличеният обем и сложност на работата на сектор „Финансови услуги”.
В работната група „Финансови услуги” се обсъждат законодателни инициативи, обхващащи целия финансов сектор и финансови услуги – регулиране и пруденциален надзор на финансовите институции, управление на кризи, финансови инструменти, регулиране на пазарите на финансови инструменти и на пазарните инфраструктури, платежни услуги и платежни операции, финансова стабилност, инвестиционна дейност и регулиране на отделните видове инвестиционни фондове и алтернативни фондове за инвестиции, управление на активи, защита на клиентите, спестителите и инвеститорите, защита на непрофесионалните потребители на финансови услуги, мерки срещу пазарни злоупотреби и мерки срещу пране на пари.

В последните години броят и сложността на досиетата, които се включват в сектор „Финансови услуги“, се увеличава с оглед на всеобхватната реформа в сектора в резултат от наблюдаваната финансова и икономическа криза. Финансовите услуги продължават да са приоритет и към настоящият момент.

Правителството одобри участието на България в общото увеличение на капитала на МБВР

Министерският съвет прие решение да предложи на Народното събрание да даде съгласие за участие на България в общото увеличение на капитала на Международната банка за възстановяване и развитие (Световната банка) и упълномощи министъра на финансите след получаване на съгласието да подпише документ за записване на акциите.
Към настоящия момент дяловото участие на България в МБВР се състои от 5215 акции в МБВР на стойност около 629,11 млн. щатски долара. С решение на Управителния съвет на МБВР от 2011 г. е извършено общо увеличение на капитала на МБВР, като на страната ни е дадено право да запише допълнителни 1393 акции в международната финансова институция на стойност около 168,04 млн. щ. д, като на внасяне подлежи общо 6% от стойността на записаните акции. Записването и плащането ще се осъществят през 2016 г, като необходимите за целта средства са предвидени в закона за държавния бюджет за тази година.

МБВР е основната организация от Групата на Световната банка, в която България членува от 1990 г. и има активно сътрудничество с нея както по линия на ползвано финансиране, така и по линия на предоставяни аналитични и консултантски услуги. Записването на акциите представлява изпълнение на задължения, свързани с участието на страната като акционер в МБВР, поради факта, че увеличението обхваща всички членуващи в нея държави. Предвид характера на институцията, записването на акциите представлява и принос на страната към международното сътрудничество за развитие, като плащането на акциите се отчита като официална помощ за развитие.

 

Отпада задължението за представяне на решение на ТЕЛК/НЕЛК за отпускане на пенсия за инвалидност

Отпада задължението за представяне на решение на ТЕЛК/НЕЛК за отпускане на пенсия за инвалидност, тъй като експертните решения се изпращат по служебен път. Промяната се прави в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. С измененията се съкращава и с един месец срокът в който лицата, подали заявление за отпускане на пенсия с нередовни и/или липсващи документи, са длъжни да отстранят нередностите. От два месеца, той става един месец. По отношение на пенсиите, за които се прилага международен договор, срокът за отстраняване на нередностите е 2 месеца.
Правителството одобри промени в още пет други наредби.

С измененията в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица изрично се посочва, че видът на осигуряването може да се променя от самоосигуряващите се лица за всяка календарна година. Това може да става, ако е подадена декларация по утвърден образец от 1 до 31 януари на съответната календарна година. Друго допълнение в наредбата е свързано с включване на доходите от работа по трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа при определяне на сбора от осигурителните доходи за лицата, които подлежат на осигуряване на различни основания.

В Наредбата за отпускане и изплащане на обезщетения за безработица се регламентира начинът, по който се процедира в случаите, когато документите, които удостоверяват осигурителен стаж и/или доход от друга държава, не съдържат всички необходими данни за изчисляване размера на обезщетението, поради което е необходимо те да бъдат изяснени служебно с компетентната институция от другата държава. До постъпване потвърждението на липсващата информация, преценката на правото и определянето на размера на паричното обезщетение за безработица ще се извършва въз основа на наличните редовни документи и на данните, които се съдържат в Регистъра на осигурените лица в Националния осигурителен институт. Изменят се и приложенията към Наредбата във връзка с промените в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1 януари 2016 г., съгласно които могат да получават парични обезщетения за безработица само хора, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в България или пенсия за старост в друга държава, или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168, изплащана от частните пенсионноосигурителни дружества.

В Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване се конкретизират условията за отпускане на парична помощ при смърт. Уточнява се, че за да бъде отпусната парична помощ при смърт на самоосигуряващо се лице е необходимо да са внесени дължимите осигурителни вноски за последния месец, за който е изтекъл срокът за внасянето им. Това е така, тъй като само при внесени осигуровки, починалият попада в кръга на осигурените лица и съответно – наследниците му могат да получат паричната помощ при смърт.

С промените в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, се уеднаквява режимът за освобождаване от внасянето на осигурителни вноски при изплащане на обезщетения, възнаграждения и др., предвидени в останалите закони – Кодекс на труда, Закон за държавния служител и др.

Във връзка с отмяната на издаването на осигурителни книжки е отменено изискването окончателният размер на месечния осигурителен доход за съответната година да се вписва в осигурителните книжки на лицата. С измененията в Наредбата за осигурителните каси отпада задължението на осигурителните каси да снабдяват с осигурителни книжки самоосигуряващите се.

 

Отпускат се допълнителни средства за ремонтни дейности в общини

Правителството одобри допълнителни разходи и трансфери в размер до 42 258 хил. лв. за 2016 г.

Одобрените допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2016 г., в размер до 35 млн. лв., са за изграждането на временното възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница от областните администрации Бургас, Хасково и Ямбол. Осигуряването на средствата за продължаване на инженерното съоръжение е от изключително значение за противодействие на непрекъснато нарастващия през последните години миграционен натиск по българо-турската граница и цели опазване на държавната граница, която е и външна за Европейския съюз, и овладяване на бежанската вълна.

За реализиране на неотложни ремонти по част от съоръженията на Аспарухов мост се предоставят 5 млн. лв. на Агенция „Пътна инфраструктура”. Дейностите, които се финансират, обхващат реализирането на първи етап от обект „Основен ремонт и реконструкция на Аспарухов мост, гр. Варна – естакадна част заедно с удължението, жп надлези и пътни възли към него”.
С постановлението се предоставят и целеви средства по бюджетите на общини.
По бюджета на община Кула са разчетени 258 хил. лева за частичен ремонт и преустройство на дом за стари хора в града. За доизграждане на източноправославен християнски храм „Свети дух” и за рехабилитация на улици в Монтана се предоставят 1 млн. лева. По бюджета на община Видин се предлага да се разпределят 1 000 хил. лева, предназначени за рехабилитация на общински улици и пътища от четвъртокласната пътна мрежа.

Предоставените средства по бюджетите на изброените общини са за сметка на преструктуриране на разходи по централния бюджет.

 

Апортират се вещи и други активи в капитала на лечебни заведения

Правителството прие решение за апортиране на вещи и други придобити от държавата активи – частна държавна собственост, в капитала на 15 държавни лечебни заведения за болнична помощ.

Активите, предмет на непаричната вноска (медицинска апаратура, санитарни автомобили, строително-монтажни работи и строително-ремонтни работи), са придобити в изпълнение на Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерството на здравеопазването по схема за безвъзмездна помощ, осъществявана с финансовата подкрепа на ОПРР 2007-2013. Министерството на здравеопазването е конкретен бенефициент по проектите, а крайни получатели са 15 държавни лечебни заведения за болнична помощ, както следва: „Специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД, гр. София; „УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен;

Многопрофилна областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов” АД, гр. Велико Търново; „МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, rp. Монтана; „УМБАЛ „Свети Георги”, гр. Пловдив; „МБАЛ – Русе” АД, гр. Русе; „МБАЛ – Благоевград” АД, гр. Благоевград; „МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД, гр. Кърджали; „МБАЛ „Св. Марина” ЕАД, гр. Варна; „МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян; „МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД, гр. Сливен; „УМБАЛ „Александровска” ЕАД, гр. София; „МБАЛ – Бургас” АД, гр. Бургас; „МБАЛ „д-р Тота Венкова” АД. гр. Габрово; „УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович” АД, гр. Стара Загора.

В капитала на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович”, Стара Загора, се апортират вещи – частна държавна собственост. Те са закупени и доставени в резултат на изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ по проект, който също е част от инвестиционната програма на МЗ.

Увеличава се и акционерното участие на държавата в МБАЛ „Д-р Тота Венкова”, Габрово, чрез апортиране в капитала му на движими вещи – частна държавна собственост, представляващи санитарен автомобил и доставена и монтирана в лечебното заведение апаратура. Болницата е лечебно заведение – търговско дружество с над 50 на сто държавно участие в капитала, като правата на държавата в него се упражняват от министъра на здравеопазването.

В капитала на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД се апортира движима вещ – частна държавна собственост. Тя е закупена и доставена със средства, предоставени на МЗ, в качеството му на бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ по проект, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на министерството.