Досега в офиса на НАП в Русе 82 еднолични търговци - нефинансови предприятия, несъставящи баланс, са подали на хартиен носител и Годишен отчет за дейността, заедно с данъчните си декларации за доходи през 2015 г. Те са по-малко от същия период на миналата година, защото вече само тези ЕТ могат да ги подават в НАП на хартиен носител, съобщават от русенския офис на приходната агенция.
Останалите физически лица и еднолични търговци трябва да използват новата възможност да подадат отчета в Националния статистически институт по електронен път с ПИК, издаден от НАП, или с електронен подпис. Полученият входящ номер трябва задължително да се отбележи във формуляра на Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, която също може да бъде подадена с ПИК по електронен път до НАП.
Задължително по електронен път в НСИ се подават Годишни отчети от няколко групи юридически и физически лица: нефинансовите предприятия, съставящи баланс; застрахователите; инвестиционните предприятия; пенсионноосигурителните дружества; пенсионните фондове и банките. Вместо отчет, Декларация за неактивност подават в НСИ и икономически неактивните фирми, които не са развивали дейност през 2015 г.
От началото на 2016 г. всички тези категории данъкоплатци задължително подават годишните отчети за дейността си само по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис в Информационна система "Бизнес статистика" на Националния статистически институт, а Декларацията за неактивност може и на хартиен носител в съответното териториално статистическо бюро, съобщават още от НАП-Русе.