4254 дка залесиха през 2015 година горските и ловни стопанства към Северноцентралното държавно предприятие /СЦДП/, което стопанисва държавните горски територии в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград.

Залесените през миналата година площи са с 294 дка над първоначалните предвиждания. 2922 дка са залесени с топола и 1632 дка - с акация, цер, летен дъб, сребролистна липа, обикновен явор, полски ясен, бял бор и черен бор. Горските култури са създадени на площи, на които са били извършени санитарни сечи.

Общо 2 519 873 лева е вложило Северноцентралното държавно предприятие в отглеждането и залесяването на горските култури. Над 2.2 милиона са собствените средства, а 226 520 лв. са по европейски програми.

3700 дка е планираното залесяване през настоящата година. За дейностите по създаване и отглеждане на горски култури СЦДП - Габрово предвижда 2 881 454 лева.