През четвъртото тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата e 915 лева и нараства спрямо третото тримесечие на 2015 г. с 4.7%.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2015 г. намаляват с 50.8 хил., или с 2.2% спрямо края на септември 2015 г., като достигат 2.22 милиона.

Спрямо края на третото тримесечие на 2015 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 15.1%, „Селско, горско и рибно стопанство” - с 11.2%, и „Административни и спомагателни дейности” - с 6.5%. Увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 0.8%, и „Образование“ - с 0.6%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 22.3 и 17.5%.

В края на декември 2015 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са със 17.6 хил., или с 0.8% повече в сравнение с края на декември 2014 г., като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 6.7 хил., „Преработваща промишленост” - с 6.0 хил., и „Транспорт, складиране и пощи” - с 5.7 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - с 9.5%, „Транспорт, складиране и пощи“ - с 4.4%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 4.1%. Най-голямо намаление на наетите лица в края на декември 2015 г. спрямо края на декември 2014 г. има в икономическа дейност „Административни и спомагателни дейности” - в абсолютно изражение с 5.6 хил., а в процентно - с 4.9%.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2015 г. е 902 лв., за ноември - 905 лв., и за декември - 937 лева.

През четвъртото тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата e 915 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2015 г. с 4.7%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Образование” - със 17.5%, „Операции с недвижими имоти” - с 6.9%, и „Финансови и застрахователни дейности”- с 6.8%.

През четвъртото тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата нараства с 8.0% спрямо четвъртото тримесечие на 2014 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности” - със 17.1%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; „далекосъобщения” - с 14.4%, и „Операции с недвижими имоти” - с 13.1%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2015 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения” - 2 049 лева ; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 622 лева; „Финансови и застрахователни дейности” - 1 620 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство” - 575 лева; „Други дейности” - 636 лева; Административни и спомагателни дейности” - 697 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2015 г. в обществения сектор нараства с 5.4%, а в частния сектор - с 9.2%.