Над 2,7 млрд. лв. бяха изплатени от Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция за три проекта за инвестиции в аквакултури по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (ОПРСР 2007-2013).

Разходите по единия от проектите са за производство на биомаса от водорасли във фотобиореактор. Стойността на изплатената субсидия е 526 676 лв.

Окончателното плащане за друга инвестиция - реконструкция и модернизация на землени басейни, е в размер на 49 939 лв.

За изграждането на комбинирано поликултурно рибовъдно стопанство за шаран и сом в язовир Каменец са преведени 2 187 436 лева.

Безвъзмездната финансова помощ по трите проекта е 60% от одобрените инвестиционни разходи, от които 75 на сто се осигуряват от Европейския фонд „Рибарство“ (ЕФР), а 25 на сто - от държавния бюджет.

Разплащателната агенция преведе окончателно плащане от 15 118 лева като компенсационни разходи за изготвянето на Акваекологичен план за опазване на околната среда на територията на рибовъдно стопанство „Скравена“.

Проектът е реализиран по мярка „Акваекологични мерки“ от ОПРСР 2007-2013 година. Безвъзмездната помощ е 100% от реално извършените инвестиционни разходи, като 75% са от ЕФР и 25% - от националния бюджет.