Св. Синод на БПЦ-БП забранява на всички поделения митрополии, църкви, манастири и др. да кандидатстват с проекти по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Това са решили днес от Св. Синод след проведено гласуване и във връзка с несъгласие на Синода с определени условия в новата Наредба за прилагане на подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.