През следващите 10 дни, Община Русе очаква предложения за проект на графичен знак (лого) за програмата „Европейски град на спорта 2016“. Конкурсът стартира на 11 януари и ще продължи до 5 февруари.

Припомняме, че през 2015 г. Русе обяви своята кандидатура за „Европейски град на спорта 2016“. В координация с местната спортна общественост Община Русе разработи визия и събитийна програма, с които влезе в надпреварата. На официална церемония в Европейския парламент в Брюксел, на 18 ноември 2015 г., градът беше обявен за носител на титлата.

Програмата „Русе – Европейски град на спорта 2016“ е насочена към повишаване качеството на живот на гражданите чрез активен спорт и към подсилване на чувството за общност и културата на активност сред русенци. Основните цели на кампанията, която ще се реализира през 2016 г., са:
1. Насърчаване на активния и здравословен начин на живот на всички възрасти чрез спорт (спортуване през целия живот);

2. Стимулиране на социално сближаване и приобщаване на различни социални групи (в т.ч. маргинализирани, в риск, трайно неспортуващи и т.н.);

3. Популяризиране и подпомагане дейността на професионални и любителски спортни клубове и сдружения;

4. Ревитализиране и социализиране на градски пространства и територии;

5. Подсилване на чувството за общност сред русенци и обединение около постигането на една обща визия за развитието на града;

6. Популяризиране на Русе като дестинация за бизнес, култура, спорт и туризъм в национален и европейски мащаб.

За постигането на тези ефекти, през 2016 г. ще се реализира мащабна комуникационна кампания. Целта на настоящия конкурс е да създаде оригинален и разпознаваем символ на Програмата „Русе – Европейски град на спорта 2016“, който да се използва за нуждите на комуникационната кампания. От кандидатите се очаква да представят проект на графичен знак (лого), който:

- да олицетворява традициите и спортния дух на Русе;

- да интерпретира ключовите социални послания на спорта, формулирани от Федерацията на Европейските столици и градове на спорта: удоволствие от движението, желание за победа, чувство за общност, честна игра и по-добро здраве.

Логото ще бъде публикувано във всички официални документи на Програмата, на интернет страницата на инициативата, на интернет страниците на всички партньори и в профилите в социалните мрежи; ще бъде разпространено сред спортни клубове и ангажирани с изпълнението на Програмата институции, организации и лица; ще бъде поставено на грамоти, награди, плакети и ще бъде неотменна част от визуалната идентичност на всички събития, случващи се в рамките на Програмата „Русе – Европейски град на спорта 2016“. Логото ще бъде използвано и публикувано, заедно с логата на Община Русе, Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“, Федерацията на Европейските столици и градове на спорта и кампанията „София – Европейска столица на спорта 2018“.

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

1.Изисквания към конкурсните проекти:

- Проектът трябва да е авторски, оригинален и новаторски – да не повтаря съществуващи знаци, символи и лога и да се асоциира със същността и целите на Програмата;

- Проектът трябва да е създаден специално за целите на настоящия конкурс и да не е участвал в други конкурсни сесии;

- Проектът трябва да е създаден от участника, който кандидатства с него; той трябва да притежава пълните авторски права над него; в случай че проектът е дело на повече от един автор, те кандидатстват като екип;

- Логото трябва да бъде пригодено за статична печатна и електронна интерпретация.

- Логото трябва да е разработено по начин, който да позволява използването му както в малък, така и в по-големи размери;

- Логото следва да бъде разработено и представено във формат JPG и във векторни формати EPS, AI, CDR, PDF;

- Проектът на лого трябва да бъде представен в черно-бял и в цветни варианти и да не съдържа информация за автора/авторите си;

- Проектът трябва да бъде представен във вариант с и без надпис: на български език: Русе – Европейски град на спорта 2016, и на английски език: Ruse – European City of Sport 2016.

2.Изисквания към участниците:

- Участниците трябва да са навършили 18 години;

- Всеки може да кандидатства с един проект (като единствен автор или в творчески екип);

- Нямат право да вземат участие в конкурса представители на Община Русе, Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“, Общински съвет – Русе и други лица, пряко ангажирани с изпълнението на Програмата „Русе – Европейски град на спорта 2016“.

3.Необходими документи за кандидатстване:

1. Проект на лого (във всички варианти, описани в т.1);

2. Кратко описание на концепцията за лого (не повече от 2000 знака)

3. Приложение, в което се представят възможности за приложение на логото (бланки, плакети, билбордове и т.н.)

4. Декларация за авторство на проекта (попълнена, подписана и сканирана)

5. Декларация за предварително съгласие за предоставяне на авторски права върху проекта

6. Кратка автобиография на автора (вкл. адрес, телефонен номер и имейл)

4. Оценяване и класиране

Постъпилите конкурсни проекти ще се оценяват от специално назначено за целта жури, включващо представители на Община Русе, Общински съвет – Русе, спортни журналисти и деятели.

Журито ще разглежда само проекти, които отговарят на всички гореописани условия за участие в конкурса.

Журито ще разглежда проектите, без да разполага с информация за техните автори.

Класираният на първо място проект на лого ще получи парична награда в размер на 600 лв., като авторът/авторите следва да предоставят пълните авторски права за ползване и разпространяване.


ЕТАПИ НА КОНКУРСА

1.Подаване на проектите:

Проектите се подават на имейл адрес: [email protected]

Крайният срок за кандидатстване е до 17:30 часа на 5 февруари 2016 г.

Проекти, подадени след посочения краен срок, нямат да бъдат допуснати до следващите етапи на конкурса.

2. Обявяване на победителя:

В срок до 19 февруари 2016 г. ще бъде обявен победителят в конкурса за лого. Информацията ще бъде публикувана на интернет страниците на Община Русе и на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“.