През четвъртото тримесечие на 2013 г. безработните лица в страната са 439.8 хил., а коефициентът на безработица - 13.0%. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2012 г. броят на безработните е с 5.4% по-висок, а коефициентът на безработица - с 0.6 процентни пункта, съобщават от НСИ.

Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 188.0 хил., или 12.4% от икономически неактивните лица в същата възрастова група (1 517.0 хил.).

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 68.6%, или с 0.7 процентни пункта по-висок в сравнение с четвъртото тримесечие на 2012 година.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 59.6%, като в сравнение със съответното тримесечие на 2012 г. се увеличава с 0.2 процентни пункта.

През четвъртото тримесечие на 2013 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 2 931.6 хил. и в сравнение със същото тримесечие на 2012 г. намалява с 20.2 хиляди. За същия период относителният дял на заетите лица от населението на същата възраст не се променя и е 47.0%, като делът на заетите мъже (от всички мъже на възраст 15 и повече навършени години) се увеличава с 0.3 процентни пункта, а този на жените намалява с 0.2 процентни пункта. От всички заети лица през четвъртото тримесечие на 2013 г. 1 555.6 хил. (53.1%) са мъже и 1 376.0 хил. (46.9%) - жени.

С висше образование са 902.7 хил., или 30.8% от всички заети лица, със средно - 1 729.8 хил. (59.0%), и с основно или по-ниско - 299.1 хиляди (10.2%).

От общия брой заети лица 4.3% (125.3 хил.) са работодатели, 7.8% (229.8 хил.) - самостоятелно заети (без наети лица), 87.2% (2 557.6 хил.) - наети лица, и 0.6% (18.9 хил.) - неплатени семейни работници. От наетите лица 1 832.4 хил. (71.6%) работят в частния сектор, а 725.2 хил. (28.4%) - в обществения.

За 5.0% от наетите лица (съответно за 4.5% от наетите в частния сектор и 6.4% от наетите в обществения сектор) работата е временна. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2012 г. делът на временно наетите лица е по-висок с 0.6 процентни пункта.

В сектора на услугите работят 1 860.6 хил. (63.5%) от всички заети, в индустрията - 876.4 хил. (29.9%), а в селското, горското и рибното стопанство - 194.6 хиляди (6.6%).

През четвъртото тримесечие на 2013 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2 880.2 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 59.6% - съответно 62.5% за мъжете и 56.6% за жените.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 36.4% - съответно 41.0% за мъжете и 31.4% за жените.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 63.6% - с 0.2 процентни пункта по-висок спрямо същото тримесечие на 2012 година. При мъжете този коефициент е 66.8%, а при жените - 60.4%.

Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 493.8 хил., или 48.0% от населението в същата възрастова група. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2012 г. коефициентът на заетост за населението на възраст 55 - 64 години се увеличава с 1.9 процентни пункта - съответно с 1.6 процентни пункта при мъжете и 2.1 процентни пункта при жените.

Увеличение на безработицата през посочения период се наблюдава както при мъжете, така и при жените. Коефициентът на безработица на мъжете се покачва с 0.6 процентни пункта, а на жените - с 0.8 процентни пункта, достигайки съответно 13.8 и 12.2%. От общия брой на безработните лица през четвъртото тримесечие на 2013 г. 249.5 хил. (56.7%) са мъже и 190.3 хил. (43.3%) - жени.

От всички безработни 13.9% са с висше образование, 56.0% - със средно, и 30.0% - с основно и по-ниско образование.

Продължително безработни (от една или повече години) са 263.7 хил., или 60.0% от всички безработни лица, като в сравнение с четвъртото тримесечие на предходната година делът им се увеличава с 4.9 процентни пункта. Коефициентът на продължителна безработица е 7.8%, като при мъжете е с 1.0 процентни пункта по-висок в сравнение с жените - съответно 8.3 и 7.3%.

През последната година се увеличава броят на безработните, които са имали предишна заетост, като достига 371.8 хил. (84.5% от всички безработни) при 347.7 хил. (83.3%) през четвъртото тримесечие на 2012 година. При безработните, търсещи първа работа, не се наблюдава съществена промяна.

През четвъртото тримесечие на 2013 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 22.2% - съответно 22.8% за мъжете и 21.5% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2012 г. този коефициент е по-висок с 1.5 процентни пункта, като увеличението му е еднакво за мъжете и жените.