Народното събрание прие днес окончателно промените в Закона за социално подпомагане.

С тях Законът за социално подпомагане стана първият закон, в който се въвеждат принципите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания относно личното упражняване на права и зачитането волята и предпочитанията на лицата с увреждания при ползването на социални услуги. Това се постигна с регламентирането на принципа за зачитане на желанието на лицето, поставено под запрещение, при ползване на социални услуги, без да се изисква съгласието на попечителя или настойника, съобщиха от МТСП.

Друга важна промяна в Закона е облекчаването на режимите за регистрация и лицензиране на доставчиците на социални услуги. Сред най-важните облекчения тук е възможността за извършване на служебно вписване в регистъра към АСП на лицензираните доставчици на социални услуги за деца. По този начин ще се преустанови практиката всички, които са получили лиценз от ДАЗД, да се налага да подават заявление и в АСП за вписване в регистъра.

С приетите промени в Закона за социално подпомагане ще се подобри и събираемостта на таксите за ползване на социални услуги, финансирани от държавния бюджет. Това ще стане с прецизиране на ангажиментите на отговорните институции за събирането на таксите и обмена на информация между тях.

При предоставянето на социалните услуги, акцент се поставя върху индивидуалните потребности на всяко лице. За целта ще се извършва оценка и разработване на индивидуален план за подкрепа от мултидисциплинарен екип. Въвежда се съдебен контрол на настаняването в специализирани институции и в социални услуги в общността от резидентен тип на пълнолетни лица, поставени под пълно запрещение.