Осигурени са допълнителни средства за извънучилищните педагогически учреждения

Правителството осигури допълнителни средства за извънучилищните педагогически учреждения за 2016 г. Това са институциите, в които се организират дейности, свързани с развитието на интересите, способностите и потребностите на децата и учениците в областта на науката, техниката, изкуствата и спорта, както и диагностична, рехабилитационна и корекционно-възпитателна дейност. Чрез тях се създават условия за ограничаване на преждевременно отпадащите деца от образователната система.
С постановлението се актуализират размерите на осигуряваното финансиране във връзка с увеличаването на минимални учителски заплати от 1 октомври 2015 г. Средствата са предвидени в бюджета за тази година.

Агенция „Пътна инфраструктура“ получава имоти за теренно осигуряване на пътища

Правителството предостави безвъзмездно на Агенция „Пътна инфраструктура“ имоти – публична държавна собственост, за теренно осигуряване на Околовръстния път на София и АМ „Струма“. Единият имот е с площ 0,907 дка и попада на територията на столичните райони „Люлин“ и „Обеля“, а останалите – с обща площ около 28,5 дка, се намират в землищата на селата Дяково, Тополница и Делян, община Дупница.
С друго решение правителството промени от публична в частна държавна собственост статута на четири военни имота с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната и Българската армия. Това са поземлени имоти в землищата на селата Горна Брезница, община Кресна – 70 дка и 25 сгради, Игралище, община Струмяни – 70 дка и 22 сгради, Калипетрово, община Силистра – 30 дка и пет сгради, както и 40 сгради край с. Голямо Ново в община Търговище. Промяната в статута им ще позволи с тях да бъдат извършвани разпоредителни действия по Закона за държавната собственост.

Научноизследователски кораб ще проучва климатичните промени в района на Черно море

Правителството разреши пребиваването на научно-изследователския кораб „Pelagia”, плаващ под знамето на Кралство Нидерландия, в териториалното море, прилежащата зона и изключителната икономическа зона на България в периода от 28 януари до 5 февруари 2016 г. за извършването на океанографска експедиция.
Изследвания ще се извършват по две взаимосвързани научни програми, разработвани от холандски институти. Първата се фокусира върху изследване на климатичните промени в района на Черно море през последните 20 000 години, които ще послужат за подобряване на моделите на съвременните изменения на климата. Втората програма има за цел изследване на микробиологичните съобщества и техните трансформации, породени от климатичните промени.
Дейностите по реализацията на разработваните програми се финансират изцяло от Netherlands Organisation for Scientific Research и European Research Council.

Одобрено е изпълнението на територията на България на Пакета от способности „Многоцелеви самолети в сферата на отговорност на SACEUR”

Правителството одобри изпълнението на територията на България на Пакета от способности СР 9А1304 „Многоцелеви самолети в сферата на отговорност на SACEUR”, чиято реализация ще стане чрез Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността.
Пакетът цели осигуряването на критична въздушна способност в зоната на отговорност на Върховния главнокомандващ на Силите на НАТО в Европа (SACEUR) и подкрепа за въздушните операции, мисии и задачи на Алианса. Тази способност ще позволи на SACEUR да разполага сили за постигане на ефективно събиране на разузнавателна информация, ангажираност, ранно предупреждение за оцеляване и защита на силите в широкия спектър от сценарии.
Приетото решение създава условия България да изпълни поетите военни ангажименти, произтичащи от пълноправното й членство в НАТО, с което ще бъдат повишени оперативните способности за гарантиране на националната сигурност и интегриране към колективната отбрана.

Утвърден е българо-гръцки протокол за сътрудничество в областта на спорта
Правителството утвърди подписания в края на декември 2012 г. Протокол за сътрудничество в областта на спорта между Министерството на младежта и спорта на България и Министерството на образованието, религиозните въпроси, културата и спорта на Гърция.
С документа се насърчава сътрудничеството в областта на образованието чрез спорт, обмена на спортни деятели, експерти, треньори и състезатели, участието на спортни експерти и спортни учени в семинари и конференции. Протоколът създава възможности за обмен на специфична информация за спорта и спортна технология, развитието на спорта и опита по отношение на използването и експлоатацията на спортни обекти, спорта медицина, обмена на идеи и изготвянето на обща позиция относно борбата срещу допинга.


Одобрена е българската позиция за предстоящото заседание на ЕКОФИН
Правителството одобри българската позиция за участие в заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 15 януари в Брюксел. В рамките на Европейския семестър се очаква финансовите министри да одобрят препоръката на Съвета относно икономическата политика на еврозоната и заключенията на Съвета относно Годишния обзор на растежа, както и доклад за механизма за предупреждение. ЕКОФИН ще обсъди по-широкото използване на механизма за обратно начисляване на ДДС като възможно решение за борба с измамите с ДДС в ЕС. По време на заседанието ще бъдат представени основните приоритети на нидерландското председателство в работата на ЕКОФИН за първата половина на 2016 г. Финансовите министри ще бъдат информирани за актуалното състояние по изграждането на банковия съюз, както и за следващите стъпки по инициативите в областта на борбата срещу финансирането на тероризма.
Министерският съвет се запозна и с резултатите от три заседания на Съвета на ЕС.
Съветът по конкурентоспособност се проведе на 30 ноември и 1 декември 2015 г. в Брюксел. В частта „Вътрешен пазар и индустрия“ основното послание беше за ключовата роля на единния пазар за конкурентоспособността на ЕС в международен мащаб. По препоръката на Съвета за създаване на национални съвети по конкурентоспособност държавите-членки, в това число и България, изразиха скептицизъм относно полезността от добавянето на допълнително ниво за вземане на решения и съмнения за намеса в националните мерки за определяне на заплатите. В частта „Научни изследвания“ бяха приети три заключения и се проведе дебат на тема „Европейският фонд за стратегически инвестиции за стимулиране на европейските научни изследвания и иновации“. На неформалното заседание на т. нар. „Космически Съвет” беше отбелязана необходимостта от съвместен форум и засилване на сътрудничеството между Европейската космическа агенция и ЕК.
Основни акценти от заседанието на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (част „Здравеопазване”) бяха приемането на четири проекта на заключения по теми, свързани с нова стратегия на ЕС за намаляване на вредата от алкохола, персонализираната медицина, подкрепата за хората, живеещи с деменция, изводите за общественото здраве след епидемията от ебола в Западна Африка. По време на заседанието, проведено на 7 декември м. г. в Брюксел, на министрите беше представена информация за приоритетите на Холандското председателство в сферата на здравеопазването, а именно – продължаване на триалозите по предложението за регламент за медицинските и ин витро диагностичните медицински изделия, стартиране на съвместни действия по антибиотичната резистентност и относно подобряване на храните, както и достъп до иновативни лекарства.
На редовното заседание на Съвета „Общи въпроси“, проведено на 15 декември 2015 г. в Брюксел, бе потвърдено политическото съгласие по предложението за Междуинституционално споразумение за по-добро регулиране. Утвърдена бе и програмата на следващата тройка ротационни председателства – Нидерландия, Словакия и Малта за периода 1 януари 2016 г. – 30 юни 2017 г. и бяха приети заключения по Разширяването и Процеса на стабилизиране и асоцииране. Съветът разгледа проекта на заключения за редовното заседание на Европейския съвет, което се проведе на 17 и 18 декември. Изказванията на държавите-членки се концентрираха върху проблемите на миграцията с тероризма. Внимание бе отделено и на останалите елементи от проекта на заключения на Европейския съвет – икономически и паричен съюз, вътрешен пазар, създаване на енергиен съюз и бъдеща политика по климата, преговори за реформа с Обединеното кралство.
Инвестиции за близо 2 млн. лв. ще бъдат направени в проучване и добив на подземни богатства
в три общини


Правителството одобри предоставянето на две концесии за добив на подземни богатства.
„Тайфун-БГ” ООД ще добива строителни материали – мергелни глини за строителна керамика, от находище „Александра” в община Търговище. Концесията се предоставя за срок от 20 години, като през този период концесионерът ще вложи 172 000 лв. в добива. Очакваните концесионни плащания ще надхвърлят 206 280 лева и ще постъпват по бюджета на община Търговище
За срок от 35 години „Илинденски мрамор“ ООД ще добива скалнооблицовъчни материали – мрамори, от находище „Илинденци“, участък „Централен-1“, разположено в землището на с. Илинденци, община Струмяни. За този срок се очаква постъпленията от концесионни плащания да надхвърлят 2,4 млн. лв., като половината от тях ще бъдат превеждани на община Струмяни. За обезпечаване на производствената дейност дружеството предвижда да инвестира над 1,2 млн. лв. 
В площ „Орлица“ на територията на община Кирково „Върба-Батанци“ АД ще търси и проучва възможностите за добив на метални полезни изкопаеми. Разрешението се предоставя за срок от три години, като за това време дружеството ще вложи минимум 527 000 лв. в търсещо-проучвателните дейности. Предвидените средства за опазване на околната среда и рекултивация са в размер на 25 500 лв.
„ПСТ Видин“ ЕООД е новият концесионер на находище „Ошане“, община Белоградчик, от което се добиват строителни материали – габродиабази. По искане на досегашния концесионер правителството одобри пълното прехвърляне на правата и задълженията по предоставена през 2004 г. концесия от „Видапътстрой“ АД на „ПСТ Видин“ ЕООД.


Одобрено е предварително финансиране за разширение на метрото

Правителството даде съгласието си управляващият орган на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 да подпише договор с „Метрополитен“ЕАД за предварително финансиране на първия етап на проекта за разширяване на метрото в София по линията бул. „Владимир Вазов“ – ул. „Житница“. Проектът се финансира от оперативната програма и ще бъде стартиран преди формалното му одобрение от ЕК.
Първи етап от Линия 3 е с дължина 7,8 км и осем метростанции. Проектът включва още доставка на подвижен състав и изграждането на депо в района на ул. „Житница“.


Предлагани промени в Закона за защита при бедствия засилват ролята на превенцията

Правителството предлага промени в Закона за защита при бедствия, които ще засилят ролята на превенцията и на координацията при овладяване на последиците от бедствия. Разработеният проект въвежда приоритети от Рамката за действие от Хиого и Рамката за намаляване на риска от бедствия от Сендай, които отразяват съвременните разбирания и тенденции за управление на риска в тази сфера. С него в значителна степен се отговаря и на препоръките, направени в доклада от проведената по искане на България до Европейската комисия партньорска проверка на системата за управление при бедствия.
С новите текстове в закона се поставя акцент върху превенцията на бедствия. Въвеждат се разпоредби, свързани с планирането на намаляването на риска от бедствия, разработването и изпълнението на програми и проекти за намаляване на този риск, както и за минимален праг на финансово осигуряване на дейности по превенция. Предвижда се създаване на съвети за намаляване на риска от бедствия към МС, областните управители и кметовете на общини, което ще позволи ангажиране на по-широк кръг от субекти, имащи отношение към защитата при бедствия.
За подобряване на координацията на дейностите по реагиране при бедствия се въвежда фигурата на „ръководител на операциите” с конкретни функции и правомощия, като се предвижда гъвкав подход при определянето му в зависимост от характера на бедствието. Регламентират се функциите и задачите на областните и общинските щабове за реагиране при бедствия. Диференцират се стратегическото и оперативните нива на управление на силите и средствата при възникване на бедствия, като се определят и връзките между тях.
Със законопроекта се прецизират условията, при които компетентните органи могат да обявяват бедствено положение, както и сроковете на действие с цел по-бързо и ефективно реагиране, овладяване и преодоляване на негативните последици от бедствия.
Законопроектът и мотивите към него бяха публикувани за публично обсъждане в интернет страницата на МВР и на сайта за обществени консултации www.strategy.bg.

Промяна в регулацията на цените и качеството на ВиК услугите ще повиши устойчивостта и ефективността на сектора в полза на потребителите

Министерският съвет прие Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги и Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги. Проектите са разработени с оглед необходимостта от постигане на яснота в нормативната уредба и оптимизиране на реда и условията, при които ще се осъществява регулацията на качеството и цените на ВиК услугите занапред.
Наредбите ще се прилагат от 1 януари 2017 г. С тях се дава нов инструментариум на Комисията за енергийно и водно регулиране за регулиране на качеството и цените на ВиК услугите, който да спомогне за повишаване на ефективността и устойчивостта на ВиК отрасъла и за постигане на съответствие с добрите международни практики за регулиране на предоставянето на този вид услуги.


Приети са промени в подзаконовата нормативна уредба, произтичащи от влезлите в сила промени в КСО

Правителството прие промени в Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация. Промените в Наредбата се правят във връзка с влизането в сила от 1 януари 2016 г. на разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, с които се създава фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на държавното обществено осигуряване или т. нар. фонд за сектор „Отбрана и сигурност“.
Приети са и допълнения по отношение на лицата, осигурени във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на ДОО, във връзка с разпоредбите на чл. 4б, ал. 1 от КСО, с които на подлежащите на осигуряване в този фонд се реализира правото им на свободен избор. С промените в Наредбата се урежда и прехвърлянето на осигурителните вноски в размера на вноската за първа и втора категория труд във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване за лицата, направили избор по чл. 4в, ал. 1 от КСО. Това обхваща осигурените в професионален пенсионен фонд, когато тези осигурителни вноски се отнасят за периоди преди направения избор.

Оптимизира се структурата на Българския институт по метрология
Правителството одобри изменения и допълнения в Устройствен правилник на Българския институт по метрология (БИМ). Промените се налагат, тъй като в действащия правилник функциите в областта на законовата метрология и оценяване на съответствието са съсредоточени в една главна дирекция, което не е предпоставка за ефективно и ефикасно управление.
В актуализирания документ се регламентира вътрешно преструктуриране, като посочените функции са разпределени между две нови звена: главна дирекция „Мерки и измервателни уреди“ и дирекция „Изпитване на средства за измерване, устройства и съоръжения“. Регламентиран е и по-гъвкав подход при създаването, преобразуването и закриването на териториалните звена в обхвата на главна дирекция „Мерки и измервателни уреди”. Увеличена е числеността на дирекция „Обща администрация“ с пет щатни бройки, без промяна на общата численост на БИМ.


Опростяват се административни процедури по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Правителството одобри и предлага на Народното събрание да приеме промени в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Измененията и допълненията са във връзка с изпълнението на одобрения План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса с цел оптимизиране на регулаторните режими в областта на наркотичните вещества.
Предвижда се при издаване, промяна и подновяване на лицензни за дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, да отпадне изискването за предоставяне на документи, свързани с обстоятелства, вписани в Търговския регистър, както и представянето на копия на разрешения, издадени от Изпълнителната агенция по лекарствата. Отпада и изискването за представяне на документ за липса на повдигнати обвинения за умишлено престъпление от общ характер при издаване на лицензии. От значение е обстоятелството, дали е налице влязла в сила присъда за такова престъпление, което се доказва със свидетелство за съдимост на съответното лице. Отпада също така изискването за представяне на копие от разрешение за осъществяване на частна охранителна дейност, тъй като в МВР се поддържа публичен регистър за издадените разрешения.
Проектът предвижда намаляване на сроковете за издаване, подновяване и промяна на лицензии за дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, от 60 дни на 50 дни.
Въвежда се изискване за водене на публични регистри за издадените лицензии и разрешения, в съответствие с изискванията от Закона за административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.
С проекта се въвежда административно-наказателна отговорност за нарушаване на условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.
В резултат от прилагането на законопроекта се очаква облекчаване на потребителите на административните услуги, уредени в закона, съкращаване на времето и разходите за работа на администрацията и създаване на предпоставки за поетапно въвеждане на комплексно административно обслужване. Ще се постигне и оптимизиране на контрола при използването на наркотични вещества, в резултат на което се очаква да се предотвратят и намалеят случаите на нарушения.


Правителството одобри проект на закон за държавните помощи

Министерският съвет одобри проект на Закон за държавните помощи. Предложените промени ще подпомогнат администраторите на помощ и бенефициентите по отношение предоставянето на законосъобразни помощи чрез използване на национален и европейски финансов ресурс с цел подобряване на финансовата дисциплина в публичния сектор и снижаване на фискалните рискове.
Законопроектът елиминира съществуващата към момента нормативна празнота и въвежда национален механизъм за възстановяване на неправомерна и несъвместима държавна помощ, като целта е да се възстанови съществуващото пазарно съотношение преди предоставянето на помощта. Промените създават изискване за действия и резултати в кратки срокове от администраторите на помощ, така че пазарното състояние да се възстанови максимално бързо. Въвежда се и механизъм за правна защита за конкурентите и други трети страни, засегнати от предоставянето на неправомерна държавна помощ или свързани с нарушения при предоставянето на държавни помощи. Едновременно с това националните съдилища ще се подпомагат – и чрез създаване на правна връзка между тях, Европейската комисия (ЕК) и Европейския съд. По този начин ефективно се гарантира законосъобразното прилагане на режима по държавните помощи в контекста на проведения процес на модернизация на режима в периода 2012-2014 г. от страна на ЕК.
Подобрява се съществуващата процедура по налагане на санкции за неизпълнение на законодателството по държавните помощи, като този процес ще се поеме от Агенцията за държавна финансова инспекция. Очаква се това да подобри контрола при разходването на публичен ресурс и да въздейства дисциплиниращо в сектора.
Със законопроекта се въвеждат разпоредби, гарантиращи поддържането на административен капацитет на всички нива, свързани с предоставянето на държавна помощ, в т. ч. и по отношение на оперативните програми. Това се налага от изискването на ЕК във връзка с преговорния процес на България по предварителните условия в рамките на Споразумението за партньорство за програмния период 2014-2020 г.


Определени са управляващ и сертифициращ орган по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“

Правителството определи дирекция „Координация на програми и проекти“ към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за Управляващ орган по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020. Сертифициращ орган по програмата става дирекция „Национален фонд“ към Министерството на финансите.
Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 - 2020 ще инвестира над 1 800 млн. евро в модернизация на инфраструктурата и подвижния състав на железопътния транспорт, изграждане и рехабилитация на магистрали и пътища I-ви клас, свързани с Трансевропейската транспортна мрежа, инфраструктура и подвижен състав за метрополитена и интермодални терминали.
Програмата ще допринесе за реализацията на концепцията за конкурентноспособна и устойчиво развита транспортна система, както и за постигане на желаната устойчива мобилност на хора и стоки, насърчаване развитието на вътрешния пазар и общата конкурентоспособност на Общността, териториалното икономическо и социално сближаване, като се вземат предвид екологичните аспекти, в т. ч. промяната на климата, замърсяването на въздуха и защитените зони. 


Отпуснати са средства за дължими плащания по финансиран по ОПРР проект
Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г. в размер до 3 млн. лв.
Средствата се отпускат за извършване на дължими плащания по проекта „Енергийно обновяване на българските домове”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. С тях се осигурява финансов ресурс, необходим за разплащане на дейности по обновяване на сградите, които към 31.12.2015 г. обективно не са могли да бъдат извършени. По този начин се създава възможност да бъдат довършени и въведени в експлоатация сградите по проекта, което ще допринесе за по-голям размер на усвояване на европейските средства, да се промени обликът на сградите и да се подобри качеството на живот на българските граждани.


Одобрени са позицията и съставът на делегацията ни за заседание на Българо-руската междуправителствена комисия

Министерският съвет одобри позицията и състава на българската делегация за 15-ото заседание на Българо-руската междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество.
След петгодишно прекъсване комисията ще се събере отново на 27 и 28 януари в София. Заседанието ще се проведе под председателството на министрите на икономиката Божидар Лукарски и на енергетиката Теменужка Петкова и Сергей Герасимов, първи заместник-министър на правосъдието на Руската федерация.
Предвижда се да бъдат разгледани въпроси на двустранното икономическо сътрудничество – в областта на взаимната търговия, енергетиката, туризма, селското стопанство, информационните технологии и др.
В областта на търговията ще бъдат обсъдени възможностите за увеличаване обема на българския износ за Русия предвид значителното отрицателно за България търговско салдо. През първите девет месеца на 2015 г. двустранният стокообмен е намалял с 36,2%, като износът е намалял с 35,8%, а вносът – с 36,3 на сто.
Руската федерация е важен партньор в сферата на енергетиката за България като основен доставчик на нефт, природен газ и ядрено гориво. България продължава да бъде основен маршрут за газови доставки за Турция, Гърция и Република Македония. В рамките на сесията от българска страна ще бъде заявена заинтересованост от укрепване и развитие на двустранните отношения в газовия отрасъл при взаимно изгодни условия.
По време на заседанието българската страна ще обсъди с руските си партньори въпроса за реализация на концепцията за газов разпределителен център на територията на България при спазване на европейското законодателство. Руският газ се разглежда като един от източниците за захранване на разпределителния център.
Ще бъде отчетено и успешното сътрудничество с руската страна при изпълнение на програмите за продължаване срока на експлоатация на пети и шести блокове на АЕЦ „Козлодуй“.
В областта на подкрепата за малките и средните предприятия по време на сесията се предвижда да бъде обсъдена програма за съвместни мероприятия между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Руската агенция за подкрепа на малкия и средния бизнес през тази и следващите години.
Съществува значителен потенциал и интерес за задълбочаване на сътрудничеството в областта на туризма. Руските граждани заемат 4-о място в класацията на чуждестранни туристи, посетили България през първите девет месеца на 2015 г.
В рамките на петнадесетото заседание на българо-руската икономическа комисия се предвижда да бъдат обсъдени и други въпроси от взаимен интерес. При разглеждане на въпросите българската страна ще се ръководи от интересите на страната и отчитане правата и задълженията, произтичащи от членството на България в ЕС.

Създава се Съвет по прилагане на актуализираната стратегия за съдебната реформата като постоянно действащ консултативен орган към МС
Правителството реши да бъде създаден Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система като постоянно действащ консултативен орган към Министерския съвет.
Създаването на съвета е от изключително значение за обединяване усилията на съдебната и изпълнителната власт, както и на академичната общност и неправителствения сектор за координирано постигане целите на Стратегията. По този начин ще се изпълни и една от заложените мерки по приоритетите в сектор „Правосъдие“ от програмата на правителството за стабилно развитие на Република България 2014-2018 г. Предвижда се Съветът да координира изпълнението на стратегията, да извършва мониторинг по изпълнението на заложените цели, да приема пътните карти за изпълнение на стратегическите цели, както и да обсъжда документи, дейности и инициативи, свързани с прилагане на мерките от Стратегията и пътните карти.
Предвижда се членове на Съвета да са представители на съдебната и изпълнителната власт, на други институции, представители на организации на съдиите, прокурорите, следователите, съдебните служители, представители на неправителствени организации и на академичната общност. При обсъждане на въпроси, които изискват промени в законодателството или приемане на решение на Народното събрание, ще се канят за участие председателят на Комисията по правни въпроси и председатели на парламентарните групи или техни представители.
Регламентирани са критериите за членство на неправителствените организации. Необходимо е да са работили най-малко пет години в областта на съдебната реформа и да са с реализирани конкретни инициативи в тази сфера. Предвижда се те да участват в заседанията на съвета на ротационен принцип.
Поради разнообразието на специфичните цели и дейности на стратегията се предвижда създаването на експертни работни групи към Съвета, които да подпомагат изпълнението на мерките по стратегията. Административно-техническото и организационно обслужване на съвета ще се осъществява от дирекция в Министерството на правосъдието.