През 2015 г. Русе обяви своята кандидатура за „Европейски град на спорта 2016“. В координация с местната спортна общественост Община Русе разработи визия и събитийна програма, с които влезе в надпреварата. На официална церемония в Европейския парламент в Брюксел, на 18 ноември 2015 г., градът беше обявен за носител на титлата. 
Програмата „Русе – Европейски град на спорта 2016“ е насочена към повишаване качеството на живот на гражданите чрез активен спорт и към подсилване на чувството за общност и културата на активност сред русенци. Основните цели на кампанията, която ще се реализира през 2016 г., са:
1.    Насърчаване на активния и здравословен начин на живот на всички възрасти чрез спорт (спортуване през целия живот);
2.    Стимулиране на социално сближаване и приобщаване на различни социални групи (в т.ч. маргинализирани, в риск, трайно неспортуващи и т.н.);
3.    Популяризиране и подпомагане дейността на професионални и любителски спортни клубове и сдружения;
4.    Ревитализиране и социализиране на градски пространства и територии;
5.    Подсилване на чувството за общност сред русенци и обединение около постигането на една обща визия за развитието на града;
6.    Популяризиране на Русе като дестинация за бизнес, култура, спорт и туризъм в национален и европейски мащаб.

За постигането на тези ефекти, през 2016 г. ще се реализира мащабна комуникационна кампания. Целта на настоящия конкурс е да създаде оригинален и разпознаваем символ на Програмата „Русе – Европейски град на спорта 2016“, който да се използва за нуждите на комуникационната кампания. От кандидатите се очаква да представят проект на графичен знак (лого), който: 
    да олицетворява традициите и спортния дух на Русе; 
    да интерпретира ключовите социални послания на спорта, формулирани от Федерацията на Европейските столици и градове на спорта: удоволствие от движението, желание за победа, чувство за общност, честна игра и по-добро здраве.
Логото ще бъде публикувано във всички официални документи на Програмата, на интернет страницата на инициативата, на интернет страниците на всички партньори и в профилите в социалните мрежи; ще бъде разпространено сред спортни клубове и ангажирани с изпълнението на Програмата институции, организации и лица; ще бъде поставено на грамоти, награди, плакети и ще бъде неотменна част от визуалната идентичност на всички събития, случващи се в рамките на Програмата „Русе – Европейски град на спорта 2016“. Логото ще бъде използвано и публикувано, заедно с логата на Община Русе, Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“, Федерацията на Европейските столици и градове на спорта и кампанията „София – Европейска столица на спорта 2018“.

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ
1.    Изисквания към конкурсните проекти: 
    Проектът трябва да е авторски, оригинален и новаторски – да не повтаря съществуващи знаци, символи и лога и да се асоциира със същността и целите на Програмата; 
    Проектът трябва да е създаден специално за целите на настоящия конкурс и да не е участвал в други конкурсни сесии;
    Проектът трябва да е създаден от участника, който кандидатства с него; той трябва да притежава пълните авторски права над него; в случай че проектът е дело на повече от един автор, те кандидатстват като екип;
    Логото трябва да бъде пригодено за статична печатна и електронна интерпретация.
    Логото трябва да е разработено по начин, който да позволява използването му както в малък, така и в по-големи размери;
    Логото следва да бъде разработено и представено във формат JPG и във векторни формати EPS, AI, CDR, PDF;
    Проектът на лого трябва да бъде представен в черно-бял и в цветни варианти и да не съдържа информация за автора/авторите си;
    Проектът трябва да бъде представен във вариант с и без надпис: на български език: Русе – Европейски град на спорта 2016, и на английски език: Ruse – European City of Sport 2016. 
2.    Изисквания към участниците:
    Участниците трябва да са навършили 18 години;
    Всеки може да кандидатства с един проект (като единствен автор или в творчески екип);
    Нямат право да вземат участие в конкурса представители на Община Русе, Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“, Общински съвет – Русе и други лица, пряко ангажирани с изпълнението на Програмата „Русе – Европейски град на спорта 2016“. 
3.    Необходими документи за кандидатстване:
1.    Проект на лого (във всички варианти, описани в т.1);
2.    Кратко описание на концепцията за лого (не повече от 2000 знака)
3.    Приложение, в което се представят възможности за приложение на логото (бланки, плакети, билбордове и т.н.)
4.    Декларация за авторство на проекта (попълнена, подписана и сканирана)
5.    Декларация за предварително съгласие за предоставяне на авторски права върху проекта
6.    Кратка автобиография на автора (вкл. адрес, телефонен номер и имейл)
4.    Оценяване и класиране 
Постъпилите конкурсни проекти ще се оценяват от специално назначено за целта жури, включващо представители на Община Русе, Общински съвет – Русе, спортни журналисти и деятели. 
Журито ще разглежда само проекти, които отговарят на всички гореописани условия за участие в конкурса.
Журито ще разглежда проектите, без да разполага с информация за техните автори. 
Класираният на първо място проект на лого ще получи парична награда в размер на 600 лв., като авторът/авторите следва да предоставят пълните авторски права за ползване и разпространяване. 

ЕТАПИ НА КОНКУРСА
1.    Подаване на проектите:
Проектите се подават на имейл адрес: [email protected].
Крайният срок за кандидатстване е до 17:30 часа на 5 февруари 2016 г. 
Проекти, подадени след посочения краен срок, нямат да бъдат допуснати до следващите етапи на конкурса. 
2. Обявяване на победителя:
В срок до 19 февруари 2016 г. ще бъде обявен победителят в конкурса за лого. Информацията ще бъде публикувана на интернет страниците на Община Русе и на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“.