През 2015 г. Министерството на здравеопазването издаде 76 разрешения за осъществяване на лечебна дейност на общо 66 лечебни заведения.

Сред разрешенията са такива за „разкриване на нови болници“; за преустановяване на дейности; за повишаване и/или понижаване нива на компетентност; за преобразуване на дружеството; за промяна на управлението/ промяна на седалището на дружеството и/или адреса на управление на дружеството; за клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура; за учебна и/ или научна дейност и т.н.

През 2015 г. разрешения за осъществяване на лечебна дейност са получили четири нови лечебни заведения - МБАЛ „Света Параскева“ Плевен, СБПЛР Минерални бани - Полски Тръмбеш, СБР ''Айлин'', с. Минерални бани и СБАЛ по дентална и лицево-челюстна хирургия – „Медикрон“.

С подаване на заявлението за издаване на разрешение за дейност собственикът на СБР „Айлин”, с. Минерални бани е подал декларация, че няма да сключва договор с НЗОК.

27 болници на територията на цялата страна са получили разрешение за разкриване на нови структури (клиники/ отделения), като в тази бройка не са включени четирите нови лечебни заведения. При 14 от 27-те болници има и разрешение за прекратяване на дейност и/или понижаване ниво/а на компетентност.

В София има едно ново лечебно заведение - СБАЛ по дентална и лицево-челюстна хирургия – „Медикрон“, а в други девет болници има нови структури (отделения/ клиники), за които е издадено разрешение за дейност.

С оглед промените в нормативната уредба, и в частност предстоящото утвърждаване на Националната здравна карта, разписана в Закона за лечебните заведения, както и промените в Закона за здравното осигуряване, министерството е изпратило уведомителни писма до всички болници, които са получили разрешения за осъществяване на лечебна дейност (новите лечебни заведения, както и тези с нови дейности), че разрешенията не може да бъдат считани за безусловна гаранция за бъдещо финансиране от НЗОК.