Подалите документи преди 28 юли 2015 г., както и всички родители, живеещи без граждански брак трябва да се наредят отново пред гишетата. Вижте графика на социалното министерство.
Семействата, получаващи детски надбавки, трябва да се наредят отново на опашки пред социалните служби. Изискването важи и за всички родители, които живеят на семейни начала без сключен граждански брак.
Причината са промените в Закона за семейните помощи за деца, които парламентът прие тази година.
Така всички, подали документи до 28 юли 2015 година, трябва да подадат целия пакет отново.
В Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. са регламентирани сроковете, в които лицата и семействата, на които в периода от 1 март 2015 г. до 28 юли 2015 г. са отпуснати месечни помощи за деца по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД), са длъжни да уведомят писмено съответната дирекция „Социално подпомагане“ за всички промени на условията, при които е отпусната помощта, включително и дали семейството живее постоянно в страната.
Графикът е следният:
1. До 31 януари 2016 г. – за лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 март 2015 г.;
2. До 29 февруари 2016 г. – за лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 април и от 1 май 2015 г.;
3. До 31 март 2016 г. – за лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 юни и от 1 юли 2015 г.

В срок до 30 дни от получаване на информация, свързана с промяна или отпадане на основанията за получаване на месечна помощ по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца, дирекция „Социално подпомагане“ извършва проверка, в резултат на която може да измени, да спре или прекрати помощта за всички или за част от децата в семейството.