Висшият съдебен съвет възложи на Инспектората към ВСС да извърши проверка във връзка с образуването, движението и разпределението на четири наказателни дела от частен характер образувани по тъжба на Румяна Ченалова срещу двама членове на ВСС в Софийски районен съд, Върховен касационен съд и Районен съд – Пазарджик, съобщиха от съвета.

Висшият съдебен съвет възложи на Комисията по професионална етика и превенция на корупцията да извърши проверка, с оглед изнесените данни от членовете на ВСС Галя Георгиева и Димитър Узунов, свързани с дисциплинарното производство срещу Румяна Ченалова, бивш съдия в Софийски градски съд, както и с липсата на информация за тези дела във ВСС, по времето, когато се е разглеждало дисциплинарното производство срещу Румяна Ченалова, както и да установи допуснати ли са нарушения на Кодекса за етично поведение на българските магистрати от административните ръководители, председателите на отделения и колегии в посочените съдилища.