Предвижда се общият размер на приходите, помощите и даренията да е 20 623 591 500 лв. От тях 1 734 500 000 лв. от корпоративен данък, 2 830 000 000 лв. – от данъци върху доходите на физическите лица, 8 409 600 000 лв. – от ДДС, 4 670 000 000 лв. – от акцизи.
Предвижда се общият размер на разходите да е 10 946 208 600 лв. От тях текущите разходи са в размер на 8 332 042 600 лв., капиталовите разходи – 2 511 887 900 лв., резервът за непредвидени и/или неотложни разходи – 71 100 000 лв., от които 70 000 000 лв. – за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.
Общият размер на бюджетните взаимоотношения /трансфери/ се очаква да бъде 10 455 193 200 лв. От тях за общините ще бъдат отделени 2 662 137 000 лв., за ДОО – 5 065 887 100 лв., за НЗОК - 1 069 199 000 лв., за БНР - 42 112 000 лв., за БНТ - 65 147 000 лв., – 4 385 000 лв., за държавните висши училища – 407 415 300 лв., за БАН – 75 837 000 лв.
Рамката предвижда вноската в общия бюджет на ЕС да е 1 009 743 800 лв. Бюджетното салдо ще е отрицателно и е в размер на 1 787 554 100 лв.
Народното събрание прие бюджета на НЗОК за 2016 г. Той ще е с балансирано салдо. Заложените приходи и трансфери са на обща сума 3 204 749 хил. лева. Разходите и трансферите също са 3 204 749 хил. лева. Запазва се размерът на здравноосигурителната вноска – 8 на сто. Резервът на Касата е над 300 млн. лева.
Очакваните приходи са 3 166 199 хил. лева, от които от вноски - 2 121 000 хил. лв., и неданъчни приходи - 14 550 хил. лева. Трансферите за здравно осигуряване са в размер 1 045 199 хил. лева.
Получените трансфери от Министерството на здравеопазването за финансиране на разходите за лекарствени продукти - ваксини и дейности по прилагането им за здравните дейности; за дейности за здравно неосигурени лица, включващи комплексно диспансерно /амбулаторно/ наблюдение при пациенти с кожно-венерически и психиатрични заболявания; интензивно лечение, са 24 000 хил. лева.
Разходи на НЗОК за 2016 година общо 3 201 065 хил. лв., гласува парламентът - текущи 2 877 445 хил. лв., за персонал – 32 509 хил. лв., за издръжка на административните дейности – 11 688 хил. лева.