Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2013 г. намаляват с 57.1 хил., или с 2.5% спрямо края на септември 2013 г., като достигат 2.21 милиона. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт.
Спрямо края на третото тримесечие на 2013 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство" - с 20.0%, „Селско, горско и рибно стопанство" - с 9.4%, и „Култура, спорт и развлечения" - със 7.4%. Увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 1.0%.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост" и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - съответно 21.8 и 17.5%.
В края на декември 2013 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 12.5 хил., или с 0.6% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности: „Преработваща промишленост" - с 8.5 хил., „Административни и спомагателни дейности" - с 4.5 хил., и „Хотелиерство и ресторантьорство" - с 4.1 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти" - с 4.2%, „Хотелиерство и ресторантьорство" - с 4.1%, и „Административни и спомагателни дейности" - с 3.6%.
През четвъртото тримесечие на 2013 г. средната месечна работна заплата се увеличава спрямо третото тримесечие на 2013 г. с 4.7% до 828 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са: „Образование" - с 14.7%, „Култура, спорт и развлечения" - с 8.7%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 6.8%.
През четвъртото тримесечие на 2013 г. средната месечна работна заплата нараства с 3.1% спрямо четвъртото тримесечие на 2012 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство" - с 10.4%, „Образование" - с 9.0%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 5.7%.
Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2013 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности:
„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 1 846 лева
„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1 522 лева
„Финансови и застрахователни дейности" - 1 517 лева.
Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:
„Хотелиерство и ресторантьорство" - 546 лева
„Административни и спомагателни дейности" - 554 лева
„Други дейности" - 569 лева.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2013 г. в обществения сектор нараства с 6.1%, а в частния сектор - с 2.0%.