Съдия Вероника Николова ще бъде съдия-докладчик по делото КТБ, предаде репортер на БГНЕС.
Днес публично бе разпределено делото за несъстоятелността на КТБ и съдия Николова бе избрана чрез системата за случайно разпределение на делата.
Във ВКС постъпиха частни жалби от КТБ АД, представлявано от изпълнителните директори и от „Бромак” ЕООД - легитимиращо се като мажоритарен акционер, отделно от „Бромак” ЕООД и от „Бългериан Акуизшън Къмпани ІІ С.а.р.Л” – Люксембург, срещу тези части на решението на Софийския апелативен съд от 3 юли тази година, с които въззивните им жалби са оставени без разглеждане като недопустими. В частните жалби се съдържат искания за отправяне на преюдициални запитвания, като смисълът на въпросите в тях е: дали е легитимиран длъжникът, чрез органите му и акционерите, да обжалва първоинстанционния акт; възможно ли е съдът по банковата несъстоятелност да извърши косвен инцидентен съдебен контрол по реда на чл. 17, ал. 2 от ГПК на валидността и законосъобразността на административния акт на БНБ за отнемането на лиценза за извършване на банкова дейност, ако липсва административен ред за обжалването му; разполагат ли органите на длъжника (изпълнителните директори) и акционерът – процесуален субституент „с право на ефективна съдебна защита”.
Във ВКС бяха подадени и касационни жалби от КТБ АД - представлявано от изпълнителните директори и от „Бромак” ЕООД, и от „Бългериан Акуизшън Къмпани ІІ С.а.р.Л” – Люксембург, срещу тази част от решението на САС, с която съдът се е произнесъл по същество за неплатежоспособността на КТБ.
С решението си от 22 април тази година Софийският градски съд обявява неплатежоспособността на КТБ с начална дата 6 ноември 2014 година. Въззивното производство пред САС е образувано по шест жалби. Тази на Българската народна банка е срещу частта на решението на СГС, с която е определена началната дата на неплатежоспособността на КТБ, като искането е за определяне на 30 септември 2014 г. като начална дата. Акционерът „Бромак” ЕООД обжалва първоинстанционното решение изцяло. Срещу цялото решение е и общата въззивна жалба от името на длъжника КТБ АД, представлявано от изпълнителните директори и от „Бромак” ЕООД. Изцяло обжалва акта на СГС и „Бългериан Акуизшън Къмпани ІІ С.а.р.Л” – Люксембург. Въззивна жалба срещу решението на СГС в частта за началната дата е депозирана и от синдиците на КТБ, според които датата трябва да е 30 септември 2014 г. Софийската градска прокуратура протестира акта на СГС също в частта за началната дата.
С атакуваното пред ВКС решение Софийският апелативен съд оставя без разглеждане въззивните жалби на КТБ АД - представлявано от изпълнителните директори и от „Бромак” ЕООД - „Бромак” ЕООД и „Бългериан Акуизшън Къмпани ІІ С.а.р.Л” – Люксембург. С акта си съдът се произнася и по същество по жалбите на БНБ, КТБ АД (представлявано от синдиците) и по протеста на СГП относно началната дата, като приема, че тя трябва да бъде 20 юни 2014 г.