На 24 ноември изтича срокът, в който лицата, които представляват партиите, инициативните комитети или коалициите – участници в изборите за общински съветници и кметове, трябва да представят пред Сметната палата на хартиен и електронен носител отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.
За участниците, за които изборите приключиха на втория тур, този срок изтича на 1 декември.
До днес едва 12 партии от общо 71 партии, участвали в изборите, са подали отчети. Нито една коалиция от трите регистрирани в ЦИК не е подала отчет. Само 81 местни коалиции са подали отчети от общо над 420 местни коалиции, участвали в изборите. От инициативните комитети, участници в изборите, отчети са подали само 91, а около 530 са участвали в изборите.
Сметната палата обръща внимание, че отчети са длъжни да подадат представляващите на всички участници в изборите, дори когато тези отчети са „нулеви“, т. е. няма приходи и разходи за отчитане от предизборната кампания. В противен случай, съгласно Изборния кодекс, при непредставяне на отчет, на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, се налага глоба от 2000 до 10 000 лв.
Отчетът трябва да е придружен с извлечение от банковата сметка, регистрирана за предизборната кампания на политическия субект, по която следва да постъпват приходите и да се отчитат разходите за кампанията. Към отчета се прилагат декларации за произход на средствата, ако дарението от едно лице надхвърля една минимална заплата, както и декларации за собственост на безвъзмездно предоставените вещи. Средствата на кандидата или на член на инициативния комитет за предизборната кампания се отчитат в отчета на партията, коалицията или инициативния комитет. Към отчета се прилагат и декларациите за произход на средствата, предоставени от кандидат или член на инициативен комитет, когато средствата надхвърлят една минимална работна заплата. Отчет, който не отговаря на изискванията относно формата, съдържанието и начина на представяне, се смята за неподаден.
Сметната палата ще публикува в ЕРИК отчетите на партиите, коалициите и инициативните комитети до 15-дни след изтичането на срока за представянето им.
След това Сметната палата ще извърши одит за съответствие на участниците в изборите (политически партии, коалиции от политически партии, местни коалиции и инициативни комитети), когато декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания са над 1000 лв.