Органите на съдебната власт, Главна дирекция „Национална полиция“ и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на МВР, ДАНС, НАП и Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество ще имат достъп до банковите ни сметки.
Това ще стане след като Българската народна банка създаде и поддържа електронна информационна система за номерата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, както и за лицата, наематели на сейфове в банки.
Банките ще трябва всеки месец да предоставят тази информация на централната банка. Това предвиждат промени в Закона за кредитните институции, които Народното събрание одобри днес на второ четене.
Предвижда се електронната система да е активна от 1 януари 2017 година.
Измененията в този закон са записани в преходните и заключителни разпоредби на одобрените също днес окончателно промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Те влизат в сила от 1 януари 2016 година.
С част от новите текстове се въвеждат разпоредби на европейска директива за автоматичен обмен на финансова информация. Мярката е срещу зачестили трансгранични случаи на данъчни измами и укриване на данъци в рамките на Европейския съюз и в световен мащаб.
Други промени са свързани с оптимизиране на процеса по установяване на данъци и задължителни осигурителни вноски и улесняване на междуинституционалното взаимодействие, както и подобряване на нормативните режими по принудително събиране на публичните вземания и повишаване на събираемостта.