Доплащането от страна на пациента за лекарствата, включени в Позитивния лекарствен списък, не може да надвишава 60% от стойността на опаковката, изчислена спрямо референтната стойност за продукта. Заедно с това нови оригинални лекарства ще се вписват в списъка за реимбурсиране от здравната каса само след изготвен оценъчен доклад за ефективността им. 

Това са две от промените в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, които Министерският съвет одобри на днешното си заседание. 

Въведеното ограничение за доплащането за лекарствените продукти има изцяло социален ефект, отбелязват от Министерството на здравеопазването, което предлага промяната. Първоначалната стойност в проекта беше до 50%, но ведомството е отстъпило малко. В момента по наредбата в някои случаи се налага доплащане до 75% и дори до 100% от цената на лекарството. 

С втората мярка пък се гарантира, че в списъка ще се включват само доказано ефективни медикаменти. Предвижда се също въвеждането на допълнителна процедура по преоценка на лекарствата, които вече са включени в Позитивния лекарствен списък, за да се проверя полезността им през определен период от време.

С промените в наредбата здравното министерство въвежда и нови административни изисквания, свързани с предоставянето на договорите, сключени между НЗОК и притежателите на разрешение за употреба за договорени отстъпки за медикаменти.