Организации на производителите на електроенергия от конвенционални източници или от възобновяеми имат седем дни да номинират експерти за две от местата в управителния съвет на Фонда "Сигурност на електроенергийната система", който бе създаден през август и в него електроцентралите внасят 5 процента от извършените продажби на ток. Председателят на фонда ще се избира от енергийното министерство, другите двама от членовете ще се назначават от министрите на финансите и на околната среда и водите също в седемдневен срок от публикуването в понеделник на правилата за реда и условията за определяне на членовете на борда, който ще изплаща на НЕК парите, събирани за покриване на разходите й за изкупуване на слънчева и вятърна енергия.
Първоначалните изявления на енергийното министерство бяха, че ръководителят на фонда ще се назначи след провеждането на конкурс, но сега става ясно, че той и двама то членовете ще са ведомствени назначения, а реално състезателен характер ще има само за останалите двама членове, които ще са представителите на производителите на електроенергия.
Като цяло изискванията за участие в управата на фонда са кандидатът да има магистърска степен, поне десет години професионален стаж, от които поне петгодишен експертен или управленски опит в областта на енергетиката, финансите или правото. Не трябва да е бил управител или съдружник в дружество, обявено в несъстоятелност, както и да няма роднинска връзка по права или по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до трета степен с колега от фонда.
Кандидатурите за представителите на двата вида електроцентрали трябва да са придружени с решение за номинацията им от управителния орган на организацията, издигаща претендента.
Предложенията, подкрепени от най-голям брой производители на енергия, ще влязат в съвета. Когато конкретно предложение е подкрепено от сдружения на производители на електрическа енергия, произведена от различни източници, съответно по различна технология, то получава предимство при класирането в съответната категория, регламентирано е в правилата.
Ако в седемдневния срок не постъпят браншовите номинации, сдружението с най-голяма членска маса сред производителите на конвенционална енергия или на възобновяема енергия ще бъдат поканени да попълнят квотата на електроцентралите.