Публична лекция, посветена на Деня на свободата на словото в България, се проведе в русенската библиотека "Любен Каравелов". Организатор на събитието бе русенската младежка организация при Клуб “Юрист”, а домакин Регионална библиотека “Любен Каравелов”.

Лектор на мероприятието беше председателят на Клуб “Юрист” - Браян Златев. Той запозна присъстващите с особеностите на международните актове и нормативни документи, които са синхронизирани с нашето законодателство и предоставят редица права на гражданите, независимо от тяхното гражданство, раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Участниците в тематичната лекция имаха възможност да дискутират особеностите на Всеобщата декларация за правата на човека. Бяха разгледани и основни юридически постулати в Хартата на основните права в Европейския съюз, Международния пакт за гражданските и политическите права, Международния пакт за икономическите, социалните и културни права и други документи на Европейския съюз.

Клуб “Юрист” е неправителствена организация, учредена през месец април 2014 година. Главната цел на сдружението е да активизира младите хора в обществото, да насърчи тяхната инициативност и отговорност към задълженията и правата ни в европейската общност, да обедини настоящите и бъдещи членове на Клуба, които имат интереси в областта на правото. Клубът е инициатор на различни общоградски срещи, дискусии, обучения и консултации, като често пъти домакин на тези мероприятия е РБ „Любен Каравелов”.