През третото тримесечие на 2015 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 154 жилищни сгради с 4 670 жилища в тях и 654 082 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 40 административни сгради/офиси с 52 197 кв. м РЗП и на 1 097 други сгради с 501 156 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 1.2%, жилищата в тях - с 35.2%, а общата им застроена площ - с 27.5%, съобщиха от НСИ.
Броят на издадените разрешителни за строеж на административни и други видове сгради намалява съответно с 9.1 и 14.0%. Разгънатата застроена площ при административните сгради нараства с 218.1%, докато при другите видове сгради бележи спад с 42.5%.
В сравнение с третото тримесечие на 2014 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 11.1%, жилищата в тях - с 35.8%, а разгънатата им застроена площ нараства с 47.4%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, намалява с 23.1%, а тяхната РЗП - с 12.7%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради се увеличават с 0.5%, а разгънатата им застроена площ е повече с 4.6%.
Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 179, Пловдив - 167, Варна - 116, Бургас - 105, и София - 77. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 1 779, Пловдив - 766, Бургас - 572, Варна - 527, и Благоевград – 250.
През третото тримесечие на 2015 г. е започнал строежът на 741 жилищни сгради с 3 006 жилища в тях и с 446 375 кв. м обща застроена площ, на 25 административни сгради/офиси с 51 410 кв. м РЗП и на 457 други сгради с 244 568 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 12.5%, броят на жилищата в тях - със 17.2%, а общата им застроена площ - с 4.0%. Броят на започнатите административни сгради са по-малко със 7.4%, но общата им застроена площ нараства близо шест пъти. Започнатите други сгради бележат спад с 30.4%, а тяхната РЗП намалява с 42.2%.
В сравнение с третото тримесечие на 2014 г. започнатите нови жилищни сгради са повече с 23.5%, жилищата в тях - със 75.3%, а разгънатата им застроена площ нараства със 103.0%. При броя на започнатите административни сгради също се наблюдава увеличение с 13.6%, а тяхната РЗП нараства със 139.4%. Започнатите други видове сгради намаляват с 18.0%, а разгънатата им обща застроена площ - с 25.7%.
Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 107 жилищни и 65 други сгради; София (столица) - 121 жилищни, 6 административни и 17 други сгради; Варна - 104 жилищни, 4 административни и 23 други сгради; Стара Загора - 42 жилищни и 39 други сгради; София - 46 жилищни, 3 административни и 29 други сгради.